Strengere EU regler i husdyrbrug; intet forbud mod megastalde

EP plenarmøde - Hold regningerne nede: sociale og økonomiske konsekvenser af krigen i Ukraine

Europa-Parlamentet skal kræve, at store svinefarme og fjerkræbedrifter forurener mindre luft, jord og vand. Der vil være strengere standarder, ligesom for større industrier. En EU-beslutning om mælkeproduktion vil blive truffet i 2026. Så igen vil landbrug og husdyrbrug blive afkoblet fra den industrielle forureningsordning.

Formålet med aftalerne er at begrænse miljøskader forårsaget af industrielle emissioner. Det er nu aftalt, at husdyrbrug med mere end 700 grise, mere end 22.000 æglæggende høner eller mere end 40.000 slagtekyllinger skal overholde europæiske regler.

I Holland faldt udledningen af drivhusgasser lidt sidste år, men steg i landbruget. Landbruget i Holland bidrager med ca. 17% til de samlede drivhusgasemissioner (eksklusive arealanvendelse); industri 32% Hovedårsagen til øgede landbrugsemissioner kommer fra kraftvarmeværkerne i drivhusgartneri baseret på naturgas.

De strengest opnåelige emissionsniveauer er fastsat for industrien. Fra nu af skal de mest effektive teknikker bruges. Den nye forordning vil også gælde for miner og store fabrikker, der laver batterier. For at bekæmpe vandmangel kræver miljøgodkendelser også kriterier for vandforbrug. 

Hele processen omkring de nye regler bliver mere åben for offentligheden. Der vil være et offentligt register for emissioner og transport af forurenende stoffer. Der kan borgerne få adgang til alle tilladelser og lokale forurenende aktiviteter.

Virksomheder og husdyrbrugere, der ikke overholder reglerne, kan få bøder på minimum tre procent af deres årlige EU-omsætning. Borgerne bør også have ret til at kræve erstatning for skader på deres helbred. Også her er princippet, at forureneren i sidste ende betaler. 

MEP Mohammed Chahim (PvdA, S&D) siger, at med denne ordning er en vigtig del af Green Deal blevet vedtaget. Det gavner ifølge ham ikke kun miljøet, men gavner også folkesundheden.

Det synes Anja Hazekamp (PvdD) er en skuffende ordning. ”De nye europæiske regler indeholder kun små forbedringer i forhold til den nuværende lov. Musetrin er ikke nok til virkelig at tackle store forurenere som husdyrindustrien og Tata Steel. Parlamentet afviste hendes forslag om et totalforbud mod opførelse af nye megastalde.