EU-domstolen beordrer Tyskland til at gøre mere for Natura 2000

Fyrreskov

EU-Domstolen har afgjort, at Tyskland og i særdeleshed delstaten Bayern ikke overholder EU-habitatdirektivet og fugledirektivet.

Ifølge EU-domstolen i Luxembourg har Tyskland undladt at træffe passende beskyttelsesforanstaltninger for flere Natura 2000-områderieden. Efter flere års procedurer og advarsler truer europæiske bøder nu.

EU-domstolen finder, at den nuværende tyske indsats er utilstrækkelig til at beskytte truede levesteder og arter. Dette inkluderer den bayerske naturlige gebieden, men gælder også for andre gebieden. 

En del af det bagvedliggende problem er, at dele af natur- og landskabspolitikken er forbundsstaternes beføjelser, mens forbundsregeringen i Berlin bliver stillet til ansvar af Bruxelles. Det skete også tidligere med tyske overtrædelser af det europæiske nitratdirektiv og tysk gødningspolitik.

EU-Domstolens dom understreger vigtigheden af at overholde EU naturbeskyttelseslovgivningen. Domstolen har afgjort, at Tyskland og Bayern ikke har opfyldt deres forpligtelser til at bevare og genoprette biodiversiteten i beskyttede naturområder.

Denne juridisk bindende dom vil sandsynligvis føre til en revision af naturbeskyttelsespolitikken i Tyskland. Berlin skal også gøre mere for at bevare landets naturressourcer.

En af de gebieden, der får særlig opmærksomhed, er Fichtelgebirge i Bayern. Bayerns Landesbund für Vogelschutz (LBV), en naturbevaringsorganisation, understregede, at delstaten Bayern heller ikke har formået at beskytte levesteder i FFH-gebieden. Domstolen har nu krævet, at Tyskland og Bayern straks træffer yderligere foranstaltninger.

Som svar på dommen har den tyske regering tilkendegivet, at den vil tage dommen alvorligt og træffe foranstaltninger for at overholde EU-retningslinjerne for naturbeskyttelse.

forventes nu at arbejde for at styrke indsatsen for at beskytte og genoprette truede naturtyper og arter i beskyttede naturreservater og dermed bevare biodiversiteten for fremtidige generationer.