Danske eksperter: CO2-afgift i landbrug og husdyrbrug

Et dansk ekspertudvalg har foreslået at indføre en afgift på luftforurening i landbrug og husdyrbrug. Det konkluderes, at det er den eneste måde, landet vil være i stand til at overholde internationale klimaaftaler om få år. Det ville gøre Danmark til det første EU-land, der indfører sin egen kulstofafgift.

Den danske ekspertgruppe blev nedsat af regeringen for nogle år siden, da diskussionen blussede op i dansk politik om at gøre noget hurtigere og bedre end i EU mod miljøforurening og klimaforandringer. Inden for EU er Danmark en af de førende for en aktiv miljø- og klimapolitik, herunder Green Deal inden for landbrugspolitikken.

Offentliggørelsen af forskningsrapporten er tidligere blevet udskudt flere gange for at gøre den så ajourført som muligt. Rapporten dækker emissioner fra husdyr, gødning, skovbrug og kulstofrige landbrugsjorder, hovedsageligt lavtliggende jorde.

Eksperterne kommer med tre varianter, der spænder fra en afgift på et par snesevis af euro til mere end hundrede euro pr. ton CO2-ækvivalent udledt, i kombination med præmier for at modernisere sektoren. Disse præmier kunne finansieres gennem omstrukturering af de nuværende landbrugsstøtter. 

I den mest vidtgående variant bruges afgiftsprovenuet fra det ekstra tillæg på CO2-forurening også til yderligere at gøre det danske landbrug mere bæredygtigt. I varianten med den mindste afgift skal regeringen, hvis den vil nå klimamålene, bruge langt flere penge fra det almindelige budget. Under alle omstændigheder vil især dansk husdyrbrug for alle tre scenarier skulle reducere udledningen af drivhusgasser, kvælstof og metan, advares der om.

Ekspertgruppen har skrottet den tidligere foreslåede idé om at pålægge en ekstra afgift ('kødafgift') på prisen på mad i supermarkedet. Modellerne forventes at reducere landbrugets emissioner med 2,4 til 3,2 millioner tons. 

Eksperterne forudser også, at enhver model med et fald i produktionen vil medføre en "relativ høj lækagerisiko" (læs: med reduceret indenlandsk mejeri- og kødproduktion men uændret dansk efterspørgsel vil importen fra udlandet stige) og derfor næppe vil have et gavnligt klima effekt..

Svarer-kommissionens anbefalinger skal nu behandles i en ny kommission – nemlig de politiske forhandlinger i den såkaldte Grønne Trepart. Det vil politikere, faget og interesseorganisationer blive inddraget i. Foreløbig har 'landbrugssamrådet' indtil juni til at nå til enighed.