EU truer Spanien med retssag om nitratudledning fra svineavlere

Europa-Kommissionen vil indbringe Spanien for EU-Domstolen for utilstrækkelig håndhævelse af nitratdirektivet. Som følge heraf kommer nitrattilgangen fra den største EU-svineproducent igen under beskydning fra Europa-Kommissionen.

Ifølge Kommissionen har Spanien trods tidligere advarsler gjort for få fremskridt i de seneste år og er nu nødt til at træffe yderligere foranstaltninger for at forhindre yderligere forurening. 

Det europæiske nitratdirektiv indeholder målet om nul forurening, som er fastlagt i den europæiske grønne aftale. EU-Kommissionen har også tidligere bebudet sagsanlæg mod Tyskland. 

Kommissionen har allerede i november 2018 og i juni 2020 gjort Spanien opmærksom på, at landet ikke overholdt nitratdirektivet. Derudover skal den spanske regering nu undersøge regionalt nitratfølsomt gebieden (med mange svinefarme) og identificere andre ('røde') gebieden. Den skal også nu udarbejde en konkret handlingsplan og forelægge den for Bruxelles til godkendelse, især for de regioner, hvor indsatsen hidtil har vist sig at være utilstrækkelig.

En vigtig del af Green Deal er nitratdirektivet. Dens formål er at beskytte vandkvaliteten ved at bekæmpe forurening af grund- og overfladevand med nitrater fra landbrugskilder. EU-landene er selv ansvarlige for at overholde direktivet.

For eksempel opfordrer Kommissionen landene til bedre at overvåge deres farvande og aktivt overvåge nitratforurening fra landbrugskilder.