Πολλές πρακτικές για άνεργους νέους στο EU εξακολουθούν να είναι απλήρωτες

Για τους μαθητές και τους φοιτητές στις χώρες EU, η πρακτική άσκηση ως προετοιμασία για την εύρεση εργασίας γίνεται ολοένα και πιο σημαντική. Το ποσοστό των νέων που έχουν ολοκληρώσει πρακτική άσκηση έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία δέκα χρόνια, καταλήγει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA) μετά από νέα έρευνα. 

Οι ελεγκτές του EU επισημαίνουν επίσης ότι το ένα τρίτο των θέσεων πρακτικής άσκησης είναι ακόμη απλήρωτες. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα για ορισμένους νέους που πρέπει να αρνηθούν μια πρακτική άσκηση επειδή δεν μπορούν να το αντέξουν οικονομικά. Ως αποτέλεσμα, μερικές φορές είναι δύσκολο για τους μειονεκτούντες νέους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας μέσω πρακτικής άσκησης.

Έρευνα στην Ολλανδία πέρυσι έδειξε ότι σχεδόν οι μισοί φοιτητές που έκαναν πρακτική άσκηση (44 τοις εκατό) δεν έλαβαν καμία αποζημίωση για αυτήν. Η αποζημίωση χορηγούνταν λιγότερο συχνά στον τομέα της εκπαίδευσης, ακολουθούμενη από την υγειονομική περίθαλψη.

Οι εργοδότες διαφωνούν με τα συνδικάτα και τις οργανώσεις νεολαίας σχετικά με την υποχρεωτική αποζημίωση πρακτικής άσκησης και οι χώρες EU εφαρμόζουν διαφορετικούς κανόνες. Η νέα ανάλυση του CEFR εστιάζει κυρίως σε ασκούμενους στην αγορά εργασίας, παρά σε ασκούμενους που κάνουν πρακτική άσκηση στο πλαίσιο των σπουδών τους.

Πριν από δέκα χρόνια, οι χώρες του EU καθιέρωσαν μη δεσμευτικές συστάσεις που καθορίζουν ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις για πρακτική άσκηση υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων μαθησιακών στόχων, γραπτής συμφωνίας, δίκαιων συνθηκών εργασίας και λογικής διάρκειας. Επί του παρόντος προσαρμόζονται στην τρέχουσα κατάσταση, αλλά σύμφωνα με τους ελεγκτές ο ορισμός της «πρακτικής άσκησης» εξακολουθεί να διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Σε δεκαέξι κράτη μέλη δεν υπάρχει καν νομικός ορισμός του τι ακριβώς συνεπάγεται η πρακτική άσκηση.

Οι ελεγκτές εκτιμούν ότι έως και 3,7 εκατομμύρια νέοι κάνουν πρακτική άσκηση κάθε χρόνο. Τα δύο τρίτα των ασκουμένων που ερωτήθηκαν βρήκαν δουλειά μέσα σε έξι μήνες από την ολοκλήρωση μιας πρακτικής άσκησης. 

Οι χώρες EU είναι οι ίδιες υπεύθυνες για την εκπαίδευση και την απασχόληση. Ωστόσο, στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, το EU έχει το δικαίωμα να προτείνει νομοθεσία, για παράδειγμα κατευθυντήριες γραμμές. Ωστόσο, η πρακτική άσκηση δεν διέπεται από τους κανονισμούς EU και δεν ακολουθούν όλα τα κράτη μέλη τις συστάσεις για την πρακτική άσκηση. 

Το EU παρέχει χρηματοδότηση για πρακτική άσκηση. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων βοηθούν τους μειονεκτούντες νέους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και χρηματοδοτούν περίπου 270.000 περιόδους πρακτικής άσκησης κάθε χρόνο. 

Επιπλέον, το bieden Erasmus+ και άλλα ταμεία EU υποστηρίζουν διασυνοριακές πρακτικές. Κάθε χρόνο, περίπου 90.000 νέοι κάνουν μια τέτοια πρακτική.