Πέμπτη 22 Οκτώβριος 2020
Αρχική σελίδα ΕΕ EU-Πράσινη Εβδομάδα: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι υπουργοί διαμορφώνουν τη γεωργική πολιτική

EU-Πράσινη Εβδομάδα: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι υπουργοί διαμορφώνουν τη γεωργική πολιτική

Komende week is het in Brussel en de Europese Unie ‘Groene Week’. Zowel de Europese landbouwministers als de Landbouwcommissie en het Europees Parlement hakken deze week belangrijke knopen door over het nieuwe Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), althans, dat is de bedoeling.

Ondanks meer dan twee jaar voorbereidende onderhandelingen zijn de LNV-ministers en de politieke fracties in het Europarlement het over tientallen kwesties nog steeds niet eens, niet met elkaar en niet onderling.

De Europarlementariërs debatteren en stemmen over plannen voor hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Deze herziening moet het GLB duurzamer, sterker en flexibeler maken. Het pakket bevat plannen om verplichte klimaat- en milieuvriendelijke praktijken te versterken, betalingen aan grote agrarische bedrijven te verminderen en meer geld vrij te maken voor kleinere bedrijven en jonge agrariërs.

Het gaat erom hoe de EU tussen 2021 en 2027 in totaal 386,7 miljard euro zal uitgeven aan boeren en plattelandsgebieden. De ministers vergaderen maandag en dinsdag in Luxemburg (met een uitloop naar woensdag), en het Europese Parlement stemt tussen maandag en vrijdag over vele honderden richtinggevende amendementen (met een uitloop naar vrijdagavond).

Volgens de huidige stand van zaken worden de laatste stemmen waarschijnlijk pas vrijdagmiddag rond 17.30 uur geëvalueerd. Sommige waarnemers achten het zelfs mogelijk dat de beraadslagingen pas worden afgerond tijdens de volgende plenaire vergadering, in november.

De politieke leiders van de drie grote EP-fracties zeiden vorige week een ‘richtinggevend compromis’ te hebben gevonden. Christendemocraten (EVP), Sociaaldemocraten (S&D) en Liberalen (Renew) vormen zestig procent van de 705 zetels. Maar het is allerminst zeker of hun fractiediscipline zal werken, omdat vorige week al bleek dat de Landbouwcommissie AGRI, de Begrotingscommissie (BUDG) en de Milieucommissie (ENVI) nog steeds verdeeld zijn over de financiering van de toekomstige koers.

Bron van veel verdeeldheid is de vraag in hoeverre de landbouw zich in de toekomst moet houden aan nieuwe Klimaat- en milieuregels. In agrarische kringen wordt de Green Deal als grote boosdoener en twistappel gezien. Door sommigen worden de huidige compromissen in het parlement en in de ministerraad gezien als een eerste ‘loslaten’ van de Green Deal-criteria binnen het nieuwe GLB-beleid.

Daarbij komt dat het ‘compromis’ van de drie fractieleiders uitgelegd wordt als een nederlaag voor de S&D-fractie. Volgens de oppositiepartijen in het Parlement hebben de sociaaldemocraten zich neergelegd bij de strategie van de EVP en Renew ‘om nu binnen te halen wat haalbaar is’. De linkse oppositie verwijt de S&D dat zij onvoldoende vasthouden aan de Milieu- en Klimaatdoelen van de Green Deal, en dat het ‘nieuwe’ GLB probeert te ontkomen aan broodnodige duurzaamheid.

Een soortgelijke onenigheid bestaat ook nog tussen de LNV-ministers van de EU-landen. Daarbij is de vraag of straks twintig procent van de huidige landbouwsubsidies besteed moet worden aan ‘biologische’ doelen, of dat dat dertig procent moet zijn. En of er een volledig verbod op het gebruik van chemische gewasbeschermers moet komen, of een gedeeltelijk. En of dat meteen moet ingaan, of pas over een paar jaar. Ook zijn de ministers het nog niet eens over hoeveel procent van landbouwgronden vrij moet blijven voor akkerranden voor bloemen en verstuivers.

Als eenmaal de ministers en het Europarlement eigen definitieve standpunten hebben ingenomen, moeten beide partijen het nog met elkaar eens worden, en daarna met de Europese Commissie. Het ‘nieuwe’ GLB zal daarom naar alle waarschijnlijkheid pas op z’n vroegst in 2023 in werking treden.

Δημοφιλή

Οι Κάτω Χώρες σταματούν την παροχή βοήθειας στην Τουρκία. ζητεί επίσης απαγόρευση EU

Οι Κάτω Χώρες δεν χορηγούν πλέον άδεια για εξαγωγές όπλων στην Τουρκία, όσο συνεχίζεται η στρατιωτική επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία. Οι Κάτω Χώρες έχουν μέχρι στιγμής προμηθεύσει ...

Κάτω Χώρες: Η Shell πρέπει να αφαιρέσει παλιές εγκαταστάσεις γεώτρησης από τη Βόρεια Θάλασσα

Οι Κάτω Χώρες πιστεύουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρέπει να επιτρέψει στη Shell να εγκαταλείψει τρεις παλιές πλατφόρμες γεώτρησης στη Βόρεια Θάλασσα ....

Οι Ολλανδοί εξακολουθούν να συζητούν το επίπεδο της πληρωμής του EU

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να αυξηθεί ο επόμενος πολυετής προϋπολογισμός (2021-2027) στο 1,11% του συνδυασμένου ευρωπαϊκού εισοδήματος (ακαθάριστο εγχώριο ...

Όχι EU προσέγγιση για τη φορολογία για τις πολυεθνικές ακόμη

Οι χώρες EU απέτυχαν και πάλι να καταλήξουν σε συμφωνία την Πέμπτη για μια οδηγία που υποχρεώνει τις πολυεθνικές να επιθεωρήσουν ...

Οι Καταλανοί μπορούν παρ 'όλα αυτά να λάβουν θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο καταλανικός ηγέτης του πρωθυπουργού και ο πρώην πρωθυπουργός Κάρλες Πουιγκδημόν και ο πρώην υπουργός του Toni Comín ενδέχεται να έχουν ακόμη την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ...

Απλά μέσα

Ο ουκρανικός κολοκύθας επωφελείται από τους ευρωπαϊκούς φορολογικούς παραδείσους

Η ουκρανική εταιρεία πουλερικών MHP χρησιμοποιεί εταιρείες γραμματοκιβωτίων στους ευρωπαϊκούς φορολογικούς παραδείσους του Λουξεμβούργου και της Κύπρου για να αποφύγει φόρους στην εγχώρια αγορά.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει για το όνομα veggie burger και καλλιεργημένο κρέας

Αυτή την εβδομάδα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει για το αν το καλλιεργημένο κρέας ή τα φυτικά τρόφιμα μπορεί να είναι «κρέας» ή «μπέργκερ» ή «μπριζόλα» ...

Υπουργοί LNV: ελαχιστοποιήστε τις αλλαγές στη γεωργία EU

Μετά από νυχτερινές συζητήσεις στο Λουξεμβούργο, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Γεωργίας συμφώνησαν για τα κριτήριά τους για το νέο κοινό ...

Λιγότερες ζημιές στην ολλανδική οικονομία λόγω της κορώνας από ό, τι στο EU

Οι έμμεσες συνέπειες του πρώτου κύματος της πανδημίας κορώνας στις Κάτω Χώρες είχαν ήδη επιλυθεί σε αρκετές περιοχές το καλοκαίρι ....

Ολλανδικά μέλη PvdA στο EU ενάντια σε πολύ μικρό κλίμα στη γεωργία

Οι Ολλανδοί ευρωβουλευτές της PvdA απειλούν να καταψηφίσουν τη νέα επταετή γεωργική πολιτική της ΚΓΠ εάν δεν περιέχει αρκετά περιβαλλοντικά μέτρα Πράσινης Συμφωνίας. Που λέει...