حدود %1

Independent European Daily Express (IEDE) هر روز از مقامات اروپایی ، سازمان های چند ملیتی و اخبار از پایتخت های اروپا گزارش می دهد ، از جمله اخبار ملی با تأثیر اروپا.

مقالات براساس گزارش خود ما و منابع معتبر اروپایی مستقل ساخته شده اند. این سایت توسط سازنده اخبار هلندی Iede de Vries ، سردبیر سابق سازمان های خبری بین المللی ، مدیریت و پر می شود.

ایده بیش از 40 سال در روزنامه نگاری و تبلیغات به عنوان خبرنگار ، سردبیر و مدیر مسئول در سطوح محلی ، منطقه ای ، ملی و بین المللی کار کرده است.

اغلب او را می توان در بروکسل یا استراسبورگ و سایر رویدادهای خبری یافت تا در این باره گزارش دهد.

Iede de Vries