چهارشنبه 29 مارس 2023
خانه EP بیشتر اروپایی ها به دلیل افزایش تورم با نگرانی های مالی دست و پنجه نرم می کنند

بیشتر اروپایی ها به دلیل افزایش تورم با نگرانی های مالی دست و پنجه نرم می کنند

In alle EU-landen maken meer dan zeven op de tien inwoners zich zorgen over de stijgende kosten van het levensonderhoud, met uitschieters in Griekenland (100%), Cyprus (99%), Italië en Portugal (beide 98%). In Nederland ligt dit cijfer lager dan het Europees gemiddelde: 81%. Dat blijkt uit het  jongste opinie-onderzoek Eurobarometer van het Europees Parlement.

Een indicator van toenemende economische beperkingen is de stijging van het percentage Europeanen dat “meestal” of “soms” problemen heeft met het betalen van rekeningen. Dat EU-gemiddelde is afgelopen jaar gestegen van 30 naar 39 procent. In Nederland is dit minder zichtbaar: 16% van de Nederlanders geeft aan “meestal” of “soms” problemen te hebben met het betalen van rekeningen. Dat is een daling van 1% vergeleken met vorig jaar.

De tweede meest genoemde zorg met 82% is de dreiging van armoede en maatschappelijk uitsluiting. Dit ligt in Nederland lager; 72% van de ondervraagden maakt zich zorgen over deze uitsluiting. Op een gedeelde derde plaats van zorgen staan klimaatverandering en een mogelijjke uitbreiding van de oorlog in Oekraïne naar andere landen met 81%. 

De cijfers over klimaat zijn in Nederland vergelijkbaar met de rest van de EU maar deze zorgen staan voor Nederlanders op de tweede plaats: 80% van de ondervraagden maakt zich zorgen over klimaatverandering. 62% van de Nederlanders is bezorgd over de uitbreiding van de oorlog in Oekraïne naar andere landen.

Uit de Eurobarometer blijkt dat de gevolgen van de crises zich steeds sterker doen voelen. Bijna de helft van de EU-bevolking (46%) zegt dat hun levensstandaard al is verminderd door de Covid-19-pandemie en de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. In Nederland ligt dat niveau lager, 33% van de ondervraagden valt binnen deze categorie. 

Tegelijkertijd versterkten de recente crises en met name de oorlog van Rusland tegen Oekraïne de steun van de burgers voor de Europese Unie: 62% vindt het EU-lidmaatschap een “goede zaak”, een van de hoogste resultaten sinds 2007. 78% van de Nederlandse ondervraagden vindt het EU-lidmaatschap een “goede zaak”.

محبوب

CAP جدید: دست یافتنی ترین، کم ضررترین و شکست خورده ترین

پارلمان اروپا در مورد سیاست جدید کشاورزی اروپا (CAP) از نظر عملی، ایدئولوژیکی و تجاری به طرز ناامیدکننده ای دچار اختلاف شده است. با 452 در مقابل 178 ...

آلمان اکنون از دستورالعمل جدید EU در برابر آلودگی خاک پشتیبانی می کند

آلمان دیگر با دستورالعمل اروپا علیه آلودگی خاک مخالف نیست. در نتیجه، مقاومت EU در برابر چنین دستورالعملی کاهش می یابد ...

EU Big Tech را مجبور می کند تا در برابر سوء استفاده در اینترنت کاری انجام دهد

پارلمان اروپا می خواهد محدودیت های سخت تری بر تجارت و فعالیت های پلتفرم های بزرگ اینترنتی اعمال کند. شرکت های فناوری مانند فیس بوک و گوگل باید…

اسپانیا و پرتغال خواهان حمایت بیشتر برای خشکسالی روستایی هستند

وزرای کشاورزی اسپانیا و پرتغال از کمیسیون اروپا درخواست حمایت مالی بیشتر برای ادامه روند...

در حال حاضر وحشت در سوپرمارکت ها به دلیل احتکار روغن آفتابگردان

چندین سوپرمارکت زنجیره ای در کشورهای جنوب اروپا به دلیل ترس از کمبود، شروع به محدود کردن مقدار روغن آفتابگردان برای هر مصرف کننده کرده اند. آنجا...

فقط در

فرانسه پناهگاه صادرات گوساله ایرلندی در شربورگ را به حالت تعلیق درآورد

مقامات فرانسوی دو مرکز پذیرش گوساله‌های جوان در بندر شربورگ را تا اطلاع ثانوی تعطیل کردند. در نتیجه، ...

خشکسالی مداوم محصولات را در کشورهای EU تهدید می کند

بر اساس گزارش جدید کمیسیون اروپا، خشکسالی در ماه های اخیر بدترین خشکسالی در بیش از یک قرن اخیر است.

گزارش دیگری از EU در مورد مواد شیمیایی کمتر در کشاورزی

کمیسیون اروپا به زودی تحقیقات بیشتری را در مورد پیامدهای احتمالی کاهش استفاده از مواد شیمیایی در ...

شورای کشاورزی EU معاهده مرکوسور را مسدود نخواهد کرد

وزرای کشاورزی کشورهای EU اعلام کرده اند که مانع تصویب توافقنامه تجاری با کشورهای مرکوسور آمریکای جنوبی نخواهند شد. خوب...

صندوق بحران EU محدود به آسیب های ناشی از کمک های اوکراین است

کمیسیون اروپا پیشنهاد بازگشایی محدود صندوق بحران کشاورزی به مبلغ 450 میلیون یورو را به کشاورزان آسیب دیده از...