چهارشنبه 29 مارس 2023
خانه کمیسیون اروپایی هلند در حال حاضر مجبور است از مقررات زیست محیطی سختگیرانه تری EU پیروی کند

هلند در حال حاضر مجبور است از مقررات زیست محیطی سختگیرانه تری EU پیروی کند

Nederland moet op last van de Europese Commissie al dit jaar het uitrijden van mest verminderen en grotere delen van het oppervlaktewater als nitraat-vervuild aanmerken.

LNV-minister Piet Adema had eind vorig jaar de Tweede Kamer laten weten dat hij 2023 als overgangsjaar zou beschouwen, maar Nederland is door Brussel op de vingers getikt en dient zich aan de EU-regels te houden.

Het gaat om de gevolgen twee gescheiden milieukwesties: de nieuwe Europese Green Deal en voedselstrategie van-boer-tot-bord, in combinatie met de aanscherping van de kaderrichtlijn voor de waterkwaliteit. Dat nieuwe GLB-landbouwbeleid is pas eind vorig jaar vastgesteld waardoor boeren in Nederland lange tijd maar moesten afwachten wat nu wel of niet mag. 

Daarnaast had Brussel vorig jaar al aan Nederland laten weten dat het niet langer gebruik mag maken van de uitzonderingsregeling (derogatie) voor nitraatbelasting (lees; watervervuiling door mest uitrijden op weilanden). Zo mogen ze voortaan niet langer bemesten langs de randen van sloten en watergangen.

Nederland moet al dit jaar nitraatvervuiling verminderen, en niet pas vanaf volgend jaar. Dat is vooral een signaal dat verbetering van de waterkwaliteit meer prioriteit moet krijgen in Nederland. Volgens Brussel heeft Nederland de regels te soepel geïnterpreteerd. Adema spreekt van een ‘inschattingsfout’.

De aanwijzing betreft vooral weilanden en wateren in de waterschappen Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta. Daarmee is dan 42 procent van het Nederlandse landbouwareaal aangewezen als verontreinigd gebied.

Minister Adema had de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd om advies over deze aanwijzing. Hij kiest voor aanwijzing op waterschapsniveau omdat het op dit moment nog niet mogelijk op kleinere schaal waterlichamen af te bakenen.

محبوب

کانتون سوئیس واله شکار گرگ را در مراتع آلپ از سر می گیرد

شکارچیان در استان واله سوئیس روز سه شنبه یک گرگ را در نزدیکی گومس شلیک کردند. مقامات کانتون قبلاً…

مشوق کشاورزی: کوبا با حداکثر قیمت غذا متوقف می شود

حذف حداکثر قیمت محصولات غذایی در کوبا برای رشد بخش کشاورزی کوبا مفید خواهد بود. ...

اجلاس سازمان ملل: اصلاح سیستم غذایی برای مردم و کره زمین بسیار مهم است…

برای دستیابی به پیشرفت واقعی در از بین بردن گرسنگی ، چالش های جهانی تغییر آب و هوا ، از دست دادن تنوع زیستی و افزایش ...

لبنیات هلندی فعال در نمایشگاه بزرگ کشاورزی آفریقا در اتیوپی

این هفته در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی، نمایشگاه بزرگ سالانه دام "نمایشگاه و کنگره دام آفریقا" (ALEC) برگزار می شود. کدام...

یک رأی مخالف طرح میلیارد دلاری بایدن برای مناطق روستایی آمریکا

برنامه های آب و هوایی رئیس جمهور جو بایدن و یارانه های میلیارد دلاری کشاورزی در مناطق روستایی آمریکا در خطر توقف به دلیل…

فقط در

فرانسه پناهگاه صادرات گوساله ایرلندی در شربورگ را به حالت تعلیق درآورد

مقامات فرانسوی دو مرکز پذیرش گوساله‌های جوان در بندر شربورگ را تا اطلاع ثانوی تعطیل کردند. در نتیجه، ...

خشکسالی مداوم محصولات را در کشورهای EU تهدید می کند

بر اساس گزارش جدید کمیسیون اروپا، خشکسالی در ماه های اخیر بدترین خشکسالی در بیش از یک قرن اخیر است.

گزارش دیگری از EU در مورد مواد شیمیایی کمتر در کشاورزی

کمیسیون اروپا به زودی تحقیقات بیشتری را در مورد پیامدهای احتمالی کاهش استفاده از مواد شیمیایی در ...

شورای کشاورزی EU معاهده مرکوسور را مسدود نخواهد کرد

وزرای کشاورزی کشورهای EU اعلام کرده اند که مانع تصویب توافقنامه تجاری با کشورهای مرکوسور آمریکای جنوبی نخواهند شد. خوب...

صندوق بحران EU محدود به آسیب های ناشی از کمک های اوکراین است

کمیسیون اروپا پیشنهاد بازگشایی محدود صندوق بحران کشاورزی به مبلغ 450 میلیون یورو را به کشاورزان آسیب دیده از...