25 مه 2023
خانه دستهبندی نشده مطالعه مواد غذایی EU: معامله سبز یک تهدید نیست، بلکه یک نجات است

مطالعه مواد غذایی EU: معامله سبز یک تهدید نیست، بلکه یک نجات است

یک مطالعه علمی توسط کمیسیون اروپا به این نتیجه می رسد که جنگ روسیه در اوکراین ممکن است منجر به اختلال موقتی در امنیت غذایی شود، اما افزایش تغییرات آب و هوایی و آلودگی زیست محیطی یک تهدید ساختاری برای تولید جهانی غذا است.

De studie erkent dat het gebruik van chemische middelen in de landbouw gunstig is voor de stabiliteit van voedselproductie, maar op langere termijn een bedreiging vormen voor diversiteit en bodemkwaliteit.

De studie naar de ‘aanjagers’ van zowel productie als gebruik was vorig jaar aangekondigd, in reactie op de verstoorde wereldwijde graanleveranties. Eerder verzette de Europese Commissie zich tegen pleidooien om onderdelen van de Green Deal en van-boer-tot-bord uit te stellen omdat de voedselvoorziening niet in het gedrang komt.

De deze week gepubliceerde studie richt zich op tientallen factoren (‘ drivers’ )die volgens de onderzoekers van invloed zijn op de wereldwijde voedselvoorziening. Het rapport verschijnt kort nadat de EU-landbouwministers opnieuw hadden gevraagd om aanvullend onderzoek, omdat ze niet tevreden zijn met de uitkomsten van eerder onderzoek.

In de nu verschenen studie wordt in een voetnoot vermeldt dat dit rapport niet in de plaats komt van eerdere rapportages.

Het werkdocument benadrukt verder dat wanneer voedsel schaarser wordt, de druk op de bodemvruchtbaarheid, het klimaat, de biodiversiteit en beschikbaarheid van water toeneemt. Als het milieu- en klimaatprobleem niet snel wordt aangepakt, kunnen er knelpunten in de bevoorrading ontstaan, benadrukt de Europese Commissie. De kosten van niets-doen zijn uiteindelijk groter dan de kosten van vergroening van de voedselketen. 

De EU-commissie wijst op een dreigend verlies van 9 miljard euro in de landbouwsector als gevolg van de verwachte droogte alleen al in 2030. Zonder beleidswijzigingen dalen de opbrengsten in de akkerbouw in 2030 met 4,5 procent. Bij adequaat milieu- en klimaatbeleid bedraagt ​​de opbrengstdaling in 2030 slechts 2,4 procent, zo zeggen het onderzoek.

Een vermindering van het gebruik van gevaarlijke pesticiden zou belangrijk zijn om de biodiversiteit te behouden en insecten te beschermen. Volgens de Europese Commissie is dit mogelijk zonder inkomensverlies. Daarvoor zouden echter alternatieve werkzame stoffen beschikbaar moeten zijn en zouden er met behulp van nieuwe genomische technieken ziekteresistente rassen op de markt moeten komen.

محبوب

کشورهای EU در برابر حمله ترکیه به اقلیم کردستان در شمال سوریه

اتحادیه اروپا معتقد است ترکیه باید عملیات نظامی خود را در سوریه متوقف کند. رئیس کمیسیون اروپا ژان کلود یونکر از آنکارا می خواهد که خویشتندار شود ...

بوریس جانسون بدون پشتیبانی ایرلند شمالی از EU برای Brexit

نخست وزیر انگلیس بوریس جانسون تهدید به از دست دادن حمایت خود از ... در مذاکرات خود در مورد خروج از اتحادیه اروپا ...

چین از جایزه اروپا برای الهام توهتی مخالف اویغور عصبانی است

چین از اعطای جایزه اویغور برای آزادی اندیشه از پارلمان اروپا عصبانی است ...

LibDems و SNP اکنون پیشنهاد خود برای انتخابات Brexit را ارائه داده اند

پیش از رای گیری مهم در مجلس عوام در مورد خداحافظی انگلیس از اتحادیه اروپا و فراخوان زودهنگام ...

ایران و ایالات متحده کاملا در مسیر برخورد قرار دارند. مشاوره اضطراری EU و ناتو

ژوزپ بورل ، نماینده عالی سیاست خارجی اروپا ، جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را به ...

فقط در

گزارش دیگری از EU در مورد مواد شیمیایی کمتر در کشاورزی

De Europese Commissie komt binnenkort toch met aanvullend onderzoek naar mogelijke gevolgen van het verminderen van het gebruik van chemicaliën in de...

شورای کشاورزی EU معاهده مرکوسور را مسدود نخواهد کرد

وزرای کشاورزی کشورهای EU اعلام کرده اند که مانع تصویب توافقنامه تجاری با کشورهای مرکوسور آمریکای جنوبی نخواهند شد. خوب...

صندوق بحران EU محدود به آسیب های ناشی از کمک های اوکراین است

کمیسیون اروپا پیشنهاد بازگشایی محدود صندوق بحران کشاورزی به مبلغ 450 میلیون یورو را به کشاورزان آسیب دیده از...

کود Borealis نه به روس ها، بلکه به آگروفرت چک

کمیسیون اروپا خرید کارخانه کود اتریشی Borealis توسط گروه Agrofert چک را که بخشی از ...

قطار سه کشور از لیژ به آخن از طریق لیمبورگ، بدون تعویض قطار

هلند، آلمان و بلژیک نامه‌ای امضا کرده‌اند که امسال قطار سه کشور را راه‌اندازی می‌کنند. درباره خدمات قطار بدون مرز...