دوشنبه 19 آوریل 2021

ECB

مرکل: آلمان باید کمک بیشتری به بودجه چند ساله EU کند

رهبران اروپایی متعهد شده اند میلیاردها یورو و #039 را برای داروها و مبارزه جهانی با ویروس کرونا جمع کنند. رهبران EU می خواهند ...

رویکرد EU-Climate: همچنین مالیات بر حمل و نقل و آلودگی هواپیمایی

De ministers van Financiën van de EU-landen hebben de Europese Commissie gevraagd de Europese wetten over energiebelasting aan de huidige tijd...

بانک های هلندی از تحقیقات جنایی EU در حمایت از جرائم مالی حمایت می کنند

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft aan de Europese Unie een plan aangeboden met vijftien actiepunten voor een EU-brede controle...

کمیسیون اروپا: در هلند می توان بیشتر از قلک استفاده کرد

Nederland moet nog meer investeren dan het al doet. Dat zegt de Europese Commissie in een rapport over de Nederlandse begroting...

EIB در یک مرحله بلکه به صورت مرحله ای تبدیل به یک بانک اقلیم اروپا نمی شود

De Europese Investeringsbank (EIB) begint eind volgend jaar met het verminderen van investeringen in fossiele brandstoffen, zoals olie en gas. Dat...

آلمان اکنون مایل است درباره اتحادیه بانکی و ضمانت سپرده صحبت کند

Duitsland is toch bereid om met de EU-landen verder te onderhandelen over het oprichten van een Europese bankenunie en het instellen...

صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا از کاهش رشد اقتصادی هشدار می دهند

صندوق بین المللی پول (صندوق بین المللی پول) معتقد است که در صورت رکود رشد اقتصادی ، کشورهای منطقه یورو باید اقدامات احتیاطی را انجام دهند. ...

هلند و فرانسه خواهان رویکرد EU در زمینه پولشویی و کلاهبرداری بانکی هستند

Nederland en Frankrijk willen een onafhankelijk Europees toezichthouder in de strijd tegen het witwassen van crimineel geld. Den Haag en Parijs...

بودجه چند ساله EU: برخی از کشورها باید میلیاردها دلار بیشتر پرداخت کنند

De ontwerp-meerjarenbegroting van de Europese Unie leidt ertoe dat enkele EU-landen jaarlijks miljarden euro’s meer moeten gaan afdragen, en veel...

محبوب

فقط در