پنجشنبه یکشنبه 15 آوریل 2021
خانه کمیسیون اروپایی هلند خواستار قوانین سختگیرانه EU در برابر رقابت ناعادلانه است

هلند خواستار قوانین سختگیرانه EU در برابر رقابت ناعادلانه است

Nederland vindt dat de Europese Unie harder moet optreden tegen oneerlijke concurrentie door staatsgesteunde bedrijven uit niet-EU-landen. Nederland heeft de EU-landen voorstellen gedaan om strengere regels op te stellen. Dat zou al komend jaar moeten ingaan.

Volgens staatssecretaris Monica Keijzer (Economische Zaken) zijn er steeds meer buitenlandse bedrijven die op oneerlijke wijze concurrentievoordelen genieten, bijvoorbeeld via overheidssteun van hun regering. Die steun kan bestaan uit kennis of geld, maar ook levering van goedkope grondstoffen of halffabricaten. Daarmee worden Europese bedrijven benadeeld, betoogt de Nederlandse bewindsvrouw. Den Haag heeft daarom aan de Europese Commissie uitgebreid en strenger mededingingstoezicht voorgesteld om vooraf te kunnen onderzoeken en effectiever te kunnen handhaven.

Bedrijven uit derde landen die dankzij staatssteun en ongereguleerde overwinsten oneerlijk concurreren met Nederlandse en andere EU-ondernemers vormen een toenemend probleem. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft een brief over dit zogenoemde level playing field instrument naar de Tweede Kamer gestuurd.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “We willen graag zaken blijven doen met landen van buiten de EU. Dat heeft Nederland als handelsnatie altijd economisch voordeel opgeleverd. Maar die markt moet wel eerlijk zijn en niet worden verstoord door bedrijven die dankzij hun thuissituatie oneigenlijke concurrentievoordelen genieten.”

Dit is ook het geval als deze bedrijven een ongereguleerde dominante machtspositie op hun thuismarkt hebben die op ongelijke voet staat met andere ondernemingen binnen de EU. Bij een vermoeden dat een bedrijf met behulp van overheidssteun dergelijke gedragingen vertoont, stelt Nederland voor dat de Europese Commissie een onderzoek kan instellen.

Als uit het onderzoek blijkt dat zo’n niet-EU onderneming zich niet aan de regels houdt, kan de Europese Commissie handhavend optreden door het opleggen van een boete of importverbod.

Nederland wil dat de Europese Commissie de Nederlandse ideeën meeneemt wanneer zij in de eerste helft van 2020 zelf met voorstellen komt om deze gedragingen aan te pakken. Hierover zijn al gesprekken met de Commissie en andere lidstaten gevoerd.

محبوب

آلمان و فرانسه نیز تحویل اسلحه به ترکیه را متوقف می کنند

بعد از آلمان و هلند ، فرانسه هم اکنون صادرات اسلحه به ترکیه را به طور موقت متوقف کرده است. در مورد ... نیست...

ناتو و EU درباره ماموریت سازمان ملل در منطقه مرزی ترکیه و شمال سوریه بحث و تبادل نظر می کنند

وزرای دفاع کشورهای ناتو درباره پیشنهاد آلمان برای ایجاد منطقه امنیتی بین المللی در منطقه مرزی سوریه و ترکیه بحث و گفتگو می کنند ...

انتقاد اروپا از اردوگاه های بیش از حد پناهجویان یونانی

دونیا میاتوویچ ، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا ، هفته گذشته دوباره زنگ خطر را در مورد پذیرش پناهندگان قایق به صدا درآورد ...

Vestager می خواهد غول های اینترنت را در EU با بازار دیجیتال محدود کند

در سه ماه آینده ، مارگرت وستاگر ، کمیسیونر اروپا ، قانون جدید اروپا را برای هوش مصنوعی تهیه خواهد کرد. وستاجر مسئول ...

محافظه کاران در مجلس عوام پیروزی جدید را جشن می گیرند: Brexit اکنون پایان یافته است

دولت محافظه کار نخست وزیر بوریس جانسون روند تصویب قانون خروج از EU را ادامه داده است ...

فقط در

عدم مقاومت هلندی در EU در برابر نور دوربین در محل نگهداری ماهیگیری برش

وزیر کشاورزی ، طبیعت و کیفیت مواد غذایی درحال خروج کارولا شووتن با نصب اجباری دوربین در برخی از کشتی های ماهیگیری برای جلوگیری از ماهیگیری در دریا مخالف نیست ...

با این وجود EU طرحی جدید برای یارانه کمتر برای تبلیغات گوشت ارائه می دهد

سال آینده ، کمیسیون اروپا پیشنهاد جدیدی را در مورد یارانه تبلیغات گوشت و لبنیات ارائه خواهد داد. در حال حاضر وجود دارد ...

مشاوره به EU: "قفس و قلم کمتری برای رفاه حیوانات مفید است"

محققان هلندی می گویند در EU برای مرغ و خوک گزینه های کافی برای قفس و قلم وجود دارد ، و ...

ساکنان EU خواهان برچسب روی تمام غذاهای فرآوری شده ژنتیکی هستند

اکثریت قریب به اتفاق مصرف کنندگان اروپایی می خواهند برچسب های مواد غذایی نشان دهند که آیا حاوی مواد اولیه پردازش شده ژنتیکی هستند ، اما ...

ایرلند در حال انجام یک جلسه مشاوره بین کشاورزان در مورد سیاست جدید کشاورزی است

برای ده سال آینده ، ایرلند سیاست کشاورزی استراتژیک خود را بر افزایش درآمد کشاورزان و بهبود ...