سه شنبه 2 مارس 2021
خانه برچسب ها لهستان

Tag: Polen

تحقیق در مورد سودمندی و تأثیر پشتیبانی EU برای صنایع لبنی

De Europese Rekenkamer onderzoekt of tijdelijk steunmaatregelen voor de zuivelmarkt goed hebben gewerkt. Met die tijdelijke steun was van 2014 tot...

کمی آلودگی هوا در اروپا

کیفیت هوا در اروپا در حال بهبود است ، اما هوای آلوده هنوز آسیب های زیادی به اقتصاد وارد می کند و ...

کشورهای ویشگراد بودجه چند ساله EU را برای مجازات در لهستان و مجارستان مسدود می کنند

Vooruitlopend op een EU-top die donderdag begint, hebben de vier Visegrad-landen het Finse roulerende voorzitterschap van de Europese Unie bekritiseerd voor...

اکثریت جدید برای حزب PiS لهستان

در لهستان ، در انتخابات پارلمانی دیروز ، حزب حاکم محافظه کار ملی حدود 45 درصد آرا را به دست آورد ، بنابراین ...

محبوب

فقط در