Bas Eickhout (GroenLinks) noemt nieuwe EU-landbouw ‘gemiste kans’

Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) noemt het nieuwe Europese landbouwakkoord een gemiste kans voor een duurzaam klimaatbeleid en voor een toekomstig gezonde agrarische bedrijfstak. Volgende week dinsdag wordt het nieuwe GLB (2021-2027) in Straatsburg vastgesteld.

Eickhout vindt dat de Green Deal-milieudoelen en de F2F-voedselstrategie zo minimaal en zo vrijblijvend in het nieuwe GLB zijn opgenomen, dat daar in de meeste EU-landen te weinig van terecht gaat komen. Bovendien worden volgens de Groenen zoveel taken, toezicht en bevoegdheden bij landelijke en regionale overheden gelegd, dat het moeilijk wordt om tijdig bij te sturen.

In een vraaggesprek met het agrarisch LTO-weekblad Nieuwe Oogst zegt Eickhout dat Nederland en de LTO in de EU te veel hebben ingezet op flexibiliteit-per-land en op lage normen. “Er gaat straks in de 27 EU-landen een race-to-the-bottom ontstaan. In veellanden zal de lat zo laag mogelijk worden gelegd’.

‘We weten al jaren dat er in de landbouw veel zal moeten veranderen. Remkes zei al dat niet langer alles kan. Juist een modern en goed-georganiseerd agrarisch land als Nederland zou belang bij hebben een dwingender toekomstgericht Europees landbouwbeleid. Daar gaat nu met dit vrijblijvende GLB niks van terechtkomen”, aldus Eickhout.

Niet alleen De Groenen, maar ook milieuorganisaties als Greenpeace en de klimaatjongeren van Greta Thunberg vinden het GLB-compromis veel te mager en onaanvaardbaar. Ze vinden dat de landbouw moet ophouden met het gebruik van chemische onkruidverdelgers en groeibevorderaars.

“In 2019 stemden de Europese kiezers voor een klimaatvriendelijke, groene verandering. Ursula von der Leyen en haar commissarissen spraken toen grote woorden over een Europese Green Deal. Maar nu stemmen ze gewoon in met een totaal achterhaald Europees landbouwbeleid. De EU steunt nog steeds de intensieve veehouderij op industriële schaal. Het zal nog steeds boeren stimuleren om synthetische pesticiden te gebruiken”, aldus de GroenLinkser.

De Nederlandse Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) zal dinsdag bij de stemming een amendement indienen om het nieuwe GLB, goed voor zo’n 270 miljard aan Europese landbouwsubsidies, van tafel te krijgen.

De komende jaren zal jaarlijks ongeveer 54 miljard euro aan EU-belastinggeld worden besteed aan landbouwsubsidies. Vooral de intensieve landbouw en veehouderij profiteren daarvan. Dat leidt volgens haar rechtstreeks tot biodiversiteitsverlies, water- en luchtverontreiniging, uitstoot van broeikasgassen en onaanvaardbare aantasting van dierenwelzijn.

Megastallen en grootschalige akkerbouw, waarbij veel kunstmest en. Zelfs de voorwaarde om geen gerichte subsidies meer te laten gaan naar de fok van vechtstieren – een eis die het Europees Parlement stelde naar aanleiding van een amendement van de Partij voor de Dieren en GroenLinks – is door de EU-lidstaten uit het akkoord geschrapt. Landen zouden hierdoor nog steeds stierengevechten mogen subsidiëren met EU-geld.

“Een transitie naar een eerlijk, gezond, dier- en milieuvriendelijk voedselsysteem is essentieel om de wereldwijde klimaat- en biodiversiteitscrisis aan te pakken. Landbouwbeleid moet erop gericht zijn die transitie daadwerkelijk in gang te zetten. Het landbouwbeleid dat voorligt, ondermijnt ambities op het gebied van natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn. Er zijn teveel mazen in deze wet; het subsidiëren van schadelijke activiteiten zal doorgaan als dit landbouwbeleid wordt aangenomen,” zegt Hazekamp