EU: straks alleen nog ‘schoon’ water voor besproeiing land- en tuinbouw

De Europese Unie heeft nieuwe regels opgesteld voor de kwaliteit van water dat gebruikt mag worden voor besproeiing in de land- en tuinbouw. Die kwaliteitscriteria voor sproeiwater moeten uiterlijk over drie jaar in de EU-landen zijn ingevoerd.

Daardoor mag straks sterk-gezuiverd afvalwater van een rioolzuivering wel gebruikt worden, maar niet langer met afvalstoffen vervuild oppervlaktewater uit een sloot of kanaal bij een industrieterrein. VVD-Europarlementariër Jan Huitema spreekt van een win-win-situatie.

Door gebruik te maken van gezuiverd rioolwater kan de druk op waterlichamen en grondwater worden verminderd. De daling van het grondwaterpeil is één van de grootste bedreigingen voor de beschikbaarheid van drinkwater voor de bevolking. Niet alleen door irrigatie van de landbouw, maar ook door industrieel gebruik en stedelijke ontwikkeling, neemt de stand van het grondwater steeds verder af, zo stelt het Europees Parlement. Dat komt momenteel extra aan het licht in Midden-Europa dat geplaagd wordt door uitgedroogde velden, verdorde akkers en mislukte oogsten.

In Vlaanderen is inmiddels een oppomp-verbod van kracht. De toenemende droogte is volgens de Nederlandse Europarlementariër Jan Huitema (VVD) een uitdaging waar boeren in heel Europa mee te maken hebben. “We moeten niet alleen grond- en oppervlaktewater gebruiken voor irrigatie, maar ook kijken naar nieuwe bronnen. Zo kan het afvalwater straks dusdanig gezuiverd worden dat het kan worden hergebruikt voor de beregening van landbouwgewassen: een win-win situatie voor mens, boer en milieu”, zo liet hij eerder aan EU-journalisten weten.

Straks moeten alle EU-landen dezelfde criteria hanteren om overal de voedselveiligheid en volksgezondheid te kunnen waarborgen. Die criteria zijn met name voor Nederland erg belangrijk. VVD-Europarlementariër Jan Huitema: “In Nederland stellen wij al heel hoge eisen aan het water dat gebruikt wordt om te irrigeren. Die kwaliteitseisen moeten overal in Europa gelijk zijn. Dat is zowel belangrijk voor voedselveiligheid en volksgezondheid, als voor onze concurrentiepositie in Europa: groenten en fruit uit andere EU-landen liggen immers ook bij ons in de supermarkt.”

Hoewel de EU-regels primair betrekking hebben op de landbouw kan waterhergebruik ook voor de industrie een uitkomst zijn. In het verleden heeft de Europese Commissie al eens aangegeven dat zij waterhergebruik wil betrekken bij het beoordelen van vergunningsaanvragen van bedrijven. In Nederland heeft een aantal waterschappen al het initiatief genomen om het concept van ‘de waterfabriek’ uit te werken.