Europarlementariërs koersen nu op voedsel, dieren en landbouw

Vote display screen on CAP

In de commissies van het Europees Parlement staan donderdag en vrijdag belangrijke stemmingen op de vergaderagenda’s. De Landbouwcommissie zal onder meer stemmen over het in juni door hun triloog-onderhandelaars gesloten onderhandelaarsakkoord voor een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Technisch gezien stemt de AGRI-commissie over de drie verordeningen voor de hervorming van het GLB: de strategische plannen, het financieel beheer en toezicht, en de gemeenschappelijke marktordening. Het voltallige Europees Parlement zal in oktober of november over deze teksten stemmen. Het nieuwe GLB moet in 2023 van kracht worden.

Een groep van bijna 30 belanghebbenden in de landbouw, waaronder de EU-boerenvereniging COPA-COGECA en de CEJA, de Europese raad van jonge landbouwers waarschuwen tegen verschillende onderdelen waarvan zij zeggen dat het risico “onhoudbaar” is voor de agrovoedingssector.

Daarnaast zal de Landbouwcommissie in een gezamenlijke vergadering met de ENVI-commissie (milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid) stemmen over hun gemeenschappelijke reactie op de “Farm to Fork” -strategie.

Deze door de Europese Commissie voorgestelde voedselstrategie moet ervoor zorgen dat voedselsystemen eerlijk, gezond en milieuvriendelijk worden, maar zal van grote invloed kunnen zijn van agrarische productiemethodes.

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van de EU heeft onlangs onderzoek gedaan naar gevolgen van de voedselstrategie op de Biodiversiteit. Er zijn voordelen mogelijk zoals vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak, maar ook een mogelijke daling van de productie in de EU en prijswijzigingen.

De EU-wetenschappers benadrukken dat hun studie geen volledige effectbeoordeling is omdat geen rekening is gehouden met andere maatregelen die de transitie ook kunnen ondersteunen. Daarentegen blijven agrarische organisaties zeggen dat zelfs EU-rekenmeesters zeggen dat de F2F-criteria negatief voor de landbouw kunnen uitpakken.

De Europarlementariërs van de ANIT-commissie voor Dierenwelzijn bespreken en stemmen over het onderzoek naar dierenbescherming tijdens veetransporten. Dat mondt mogelijk uit in een verbod op transporten van levend vee naar landen buiten de EU. In totaal zijn 1233 amendementen op het wetsontwerp ingediend.

Commissaris Stella Kyriakides is door de commissies uitgenodigd voor een gedachtewisseling over de samenhang tussen verschillende kwesties in de portefeuilles voor de commissarissen van landbouw, gezondheid, milieu, dierenwelzijn en klimaat.

In het verleden werd door EU-ambtelijke diensten, EC-commissarissen en EP-commissies vaak langs elkaar heen gewerkt, waarbij iedereen vooral het eigen werkveld afbakende. In de huidige commissie-Von-der-Leyen zijn meerdere vice-voorzitters als coördinatoren ‘boven’ andere commissarissen benoemd, in een poging meet ‘eenheid van beleid’ tot stand te brengen.