Europese Commissie begint proces tegen meer Duitse milieuvervuiling

Foto: avrotros.nl

De Europese Commissie heeft bij het Hof van Justitie procedures aangespannen tegen Duitsland en Roemenië wegens onvoldoende bescherming van biodiversiteit in weilanden en wegens milieuverontreiniging. Na eerdere brieven, adviezen en aanmaningen maakt Brussel er nu een rechtszaak van. 

Tegen Duitsland lopen ook al andere gerechtelijke procedures bij het Hof vanwege nalatigheid of overtredingen van EU-regels, onder meer op het gebied van bemesting, stikstofgebruik en verontreiniging van bodemwater. In enkele gevallen is Berlijn al tegen miljoenenboetes opgelopen.

In oktober 2020 heeft de Europese Commissie de Duitse regering gewaarschuwd over de niet-naleving van de Flora-Fauna-Habitatrichtlijn: het aantal extensieve hooiweiden nam door Duitse nalatigheid af. Om de biologische diversiteit in de EU te beschermen, verplicht de Habitatrichtlijn EU-landen om ervoor te zorgen dat weiden goed worden onderhouden.

Grotendeels als gevolg van niet-duurzame landbouwpraktijken zijn deze habitattypen de afgelopen jaren op verschillende beschermde locaties aanzienlijk in omvang afgenomen of volledig verdwenen, zo houdt Brussel vol. 

Het federale ministerie van Milieu (BMU) verwierp de aantijging eind 2020. Volgens het ministerie verwijst Brussel naar onjuiste of verouderde gegevens. Volgens de Naturschutzbund Deutschland (NABU) bekritiseert de Europese Commissie vooral dat er geen bindende beschermende maatregelen zoals maai- of bemestingsbeperkingen zijn vastgesteld. 

In haar mededeling verwijst de Commissie naar de Europese Green Deal en de EU-biodiversiteitsstrategie. Vlakke hooiweiden en berghooiweiden zijn een belangrijk leefgebied voor bestuivers en worden beschermd door de Natura 2000-wet. Duitsland zorgde echter niet voor voldoende wettelijke bescherming van de weides. 

De Duitse natuurbeschermingsbond NABU ziet Duitsland als verantwoordelijke en bekritiseert het intensieve agrarische gebruik, de omzetting van grasland in bouwland, de overbemesting en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Volgens NABU is zo’n 18.000 hectare hooiweide verdwenen. 

De nieuwe Duitse coalitie en de zestien deelstaten worden nu opgeroepen om natuurbehoud eindelijk serieus te nemen en hiervoor voldoende financiële middelen ter beschikking te stellen. Boeren moeten worden ondersteund bij het juiste beheer en onderhoud van de weiden. Voor een consequente uitvoering moet een plan van aanpak voor beschermde gebieden worden opgesteld. 

De Europese Commissie heeft verder besloten Roemenië in twee zaken voor het Hof van Justitie te dagen – wegens het niet aanpakken van industriële verontreiniging en luchtverontreiniging. Daarnaast roept de Europese Commissie Malta, Polen en Slowakije op om te voldoen aan de EU-regels voor de behandeling van stedelijk afvalwater.