Ook Duits Milieubureau wil ander plan voor EU-verbod op pesticiden

Het Duitse Milieuagentschap vindt dat de nieuwe kunstmest-plannen van de Europese Commissie op onderdelen moeten worden verbeterd. Zo zou er meer financiële steun voor landbouwbedrijven moeten komen, betaald uit een EU-brede belasting op pesticiden.

Volgens een studie van de Duitse milieuambtenaren zijn aanpassingen nodig om de EU-voorstellen ook echt te laten werken. Duitsland gaat die voorwaarden nu inbrengen in het op gang komende triloog-overleg van de Europese besluitvorming.

Het Milieuagentschap bepleit om in de EU-landen ‘gewasbeschermingsmiddelen-vrije’ gebieden in te stellen; over acht jaar zo’n tien procent van het totale areaal – zonder bestrijdingsmiddelen of braaklegging – en zonder grasland.

In dat geval zou de nu bekritiseerde eis om het gebruik van chemische middelen terug te dringen vrijwel kunnen vervallen. Om het succes te kunnen controleren, moeten de EU-lidstaten zulke chemie-vrije gebieden wel vastleggen als onderdeel van hun nationale actieplannen. 

Ook zetten de Duitse Milieuambtenaren vraagtekens bij de vage gebiedsomschrijving waar in het geheel geen chemicaliën meer mogen worden gebruikt. Ook de Landbouwministers en de Landbouwcommissie hebben daar al opmerkingen over gemaakt. De vraag is of dat totaalverbod alleen geldt voor drukbezochte parken en plantsoenen, of ook voor natuurgebieden met agrarisch nevengebruik. 

“De verregaande beperkingen van pesticiden in veel beschermde gebieden die in het ontwerp van de Commissie worden beoogd, zijn weliswaar vanuit wetenschappelijk oogpunt noodzakelijk, maar voor een succesvolle omschakeling is een overgangsperiode nodig”, zo wordt gesteld.

Bovendien willen de Duitse Milieu-ambtenaren – net als verscheidene andere EU-landen – dat er een beter en groter onderscheid gemaakt wordt tussen ‘gevaarlijke’  chemicaliën en minder kwetsbare varianten. Ook moet er een betere zonering van soorten gebieden komen. In het Commissievoorstel wordt onvoldoende rekening te houden met risico-verschillen voor mens en milieu, zo wordt gezegd.

Volgens het rapport zou draagvlak kunnen worden vergroot door landbouwbedrijven voldoende te ondersteunen. De lidstaten moeten worden verplicht om in hun jaarlijkse begroting een passende financiële begroting vast te stellen, bijvoorbeeld in de vorm van een staatsfonds. De gemaakte kosten zouden kunnen worden geherfinancierd via een EU-brede pesticidenbelasting.