Vooral kritiek op vage regels voor halvering kunstmest in landbouw

Europese politici en agrarische organisaties reageren afhoudend op de voorstellen van de Europese Commissie voor halvering van het gebruik van chemische middelen in de landbouw en voedselvoorziening. Ook komt er voor het eerst sinds 20 jaar een dwingende natuur-herstelwet om de achteruitgang van ‘het groen’ tegen te gaan.

Voorzitter Norbert Lins (EVP) van de Landbouwcommissie betreurt het dat de Commissarissen Frans Timmermans, Virginius Sinkevicius en Stella Kyriakides het verzoek van tien EU-landen hebben genegeerd om hun boer-tot-bordregels nog een tijdje uit te stellen.

Ook de christendemocraten in het Europees Parlement vinden dat er eerst meer duidelijkheid moet komen over de mogelijke gevolgen van de Green Deal-klimaatplannen.

Lins vreest dat de maatregelen ertoe leiden dat er minder voedsel wordt geproduceerd. De Duitse Boerenbond heeft een soortgelijke verklaring afgelegd. De Europese Commissie antwoordde dat er talrijke onderzoeken zijn die aantonen dat boeren pesticiden kunnen verminderen en geld kunnen besparen zonder de oogstopbrengsten in gevaar te brengen. 

Klimaatcommissaris Frans Timmermans zei dat sommigen de oorlog gebruiken als excuus om het project te kritiseren. Ook GroenLinkser Bas Eickhout liet zich in die zin uit: “Er is een grote, zeer geslaagde, lobby op gang gekomen die de oorlog in Oekraïne gebruikt om milieuregels aan de kant te zetten om de voedselproductie op te schroeven. We moeten bouwen aan een veerkrachtige Europese landbouwsector die niet tégen, maar mét de natuur werkt. 

De Europese landbouwkoepel Copa-Cosega kritiseerde het feit dat de Europese regels niet worden vastgelegd in een juridisch-bindende richtlijn voor elk van de EU-landen. In plaats daarvan komt er een op EU-niveau een ‘streefcijfer’ dat vervolgens door de individuele landen, samen met hun agrarische bedrijfstakken, in bíndende nationale plannen wordt vastgelegd. 

Volgens Copa-Cosega is daardoor de uitkomst over enkele jaren nog hoogst ongewis. Bovendien vindt de koepelorganisatie dat er veel te weinig geld voor wordt uitgetrokken. De vrees wordt uitgesproken dat dat ten koste zal gaan van de huidige budgetten voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

De Nederlandse Europarlementarier Anja Hazekamp (PvdD) noemde het positief ‘dat de EU eindelijk doelstellingen heeft vastgesteld om pesticidegebruik te verminderen’. Het is volgens haar wel de vraag of de regels garanderen dat nationale reductiedoelstellingen gaan leiden tot minder gifgebruik. 

Positief is de Partij voor de Dieren over het voorgestelde totaalverbod op gifgebruik in natuurgebieden en in stedelijke gebieden, zoals schoolpleinen en parken. “Het is onverantwoord om landbouwgif te spuiten in gebieden waar zich veel mensen bevinden. Dat moet je niet willen. Een totaalverbod zal eraan bijdragen dat mensen en dieren minder blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen,” aldus Hazekamp.

“Dit is niet het juiste moment voor de wetsvoorstellen over pesticidenreductie en natuurherstel”, zegt Annie Schreijer-Pierik, woordvoerder in de landbouwcommissie van het Europees Parlement namens het CDA (EVP-Fractie). “Omdat we midden in de ergste voedselcrisis van onze eeuw zitten, moet de Europese Commissie geen nieuwe wetgeving invoeren die de voedselproductie in Europa gevoelig kan verminderen”, zo reageerde ze op de voorstellen van de Commissie.

“Sinds de “van boer tot bord”-strategie heeft onze christendemocratische EVP-Fractie voortdurend om een grondige effectbeoordeling gevraagd. Tot nu toe hebben we er nog géén gezien’, zo herhaalde ze eerdere pleidooien.