LNV-ministers: svp zo min mogelijk veranderingen in de EU-landbouw

Den Haag, 3 april 2018.Carola Schouten, vicepremier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit..FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN LNV

De Europese Ministers van Landbouw zijn het na nachtelijk beraad in Luxemburg eens geworden over hún criteria voor het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) voor de komende zeven jaar. De ministers willen 20 procent van de huidige inkomenssteun voor boeren voortaan koppelen aan Klimaat- en Milieumaatregelen in de agrarische bedrijfstakken.

De teksten van het ministersakkoord zijn nog niet uitgewerkt, dus is nog niet bekend of ‘agrarische’ EU-landen als Polen of Hongarije een of ander voorbehoud hebben gemaakt. Ook is nog niet duidelijk wélke Klimaat- en Milieumaatregelen voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Bekend is dat verscheidene EU-landen en de Europese Commissie het GLB-landbouwbeleid ingrijpender wilden vernieuwen.

Ook het Europees Parlement is het daarover nog niet eens. Dat vergadert en stemt deze hele week over bijna tweeduizend eigen wijzigingsvoorstellen. Daarbij is al duidelijk geworden dat de AGRI-landbouwcommissie géén nieuwe taken aan boeren wil opleggen als de EU er geen extra geld voor uittrekt. Dat is ook het standpunt van de Nederlandse landbouwkoepel LTO.

Maar de Klimaat- en Milieucommissie ENVI in het Europarlement wil vérdergaande maatregelen, zoals een verbod op chemische bestrijdingsmiddelen. Ook moet in hun ogen minstens een kwart van de landbouw biologisch worden. Voor de financiering zou een groot deel van de huidige (hectaren-)subsidies gebruikt kunnen worden. Zij vinden dat er veel te weinig onderdelen van de Green Deal in het nieuwe landbouwbeleid zitten.

De Nederlandse minister Carola Schouten is tevreden met de uitkomsten van het LNV-ministersberaad: “Ik ben blij dat we als Europese landbouwministers tot een akkoord zijn gekomen dat goed is voor de boer, en goed voor natuur, milieu en klimaat. Het nieuwe GLB moet toekomstbestendig boeren sterker belonen en zorgt daarmee voor hoge ambities op het gebied van vergroening, innovatie en een eerlijk inkomen.”

Voor het nieuwe GLB zet de Ministerraad zich in om 20 procent van het budget voor inkomensondersteuning te reserveren om boeren te belonen die met hun inspanningen bijdragen aan klimaat, milieu- en natuurdoelstellingen. Wat dat precies inhoudt, wordt nog niet duidelijk gemaakt.

In een onderhandeling waarin Nederland hoge ambities had en veel landen andere belangen hadden, is Nederland tevreden met die uitkomst, aldus Schouten.

Als eind deze week duidelijk is wat de GLB-criteria van het Europees Parlement zijn, gaan Ministerraad en Europarlement samen onderhandelen over de vorming van een gezámelijk standpunt. Pas daarna zal duidelijk zijn wát precies de gevolgen van het nieuwe GLB zullen zijn. Dat wordt op z’n vroegst 2023.