EU-Rekenkamer: nog amper minder CO2-uitlaatgassen

De Europese Rekenkamer (ERK) zegt dat de meeste personenauto’s in de EU-landen nog steeds evenveel CO2 uitstoten als twaalf jaar geleden. Weliswaar zijn er strengere eisen om de uitlaatgassen te verminderen, maar de nieuwe streefdoelen zullen niet worden gehaald als er geen aanvullend beleid wordt ontwikkeld, zo zeggen de Europese financiële controleurs.

De auditors merken op dat de werkelijke uitstoot van conventionele auto’s — nog steeds bijna driekwart van de nieuwe auto’s — niet is gedaald. De afgelopen tien jaar is de uitstoot van dieselauto’s gelijk gebleven, terwijl die van benzineauto’s marginaal is gedaald (–4,6 %). De technologische vooruitgang op het gebied van de efficiëntie van motoren wordt tenietgedaan door de zwaardere voertuigen (gemiddeld ongeveer +10 %) en krachtigere motoren (gemiddeld +25 %).

Elektrische voertuigen kunnen de EU helpen een emissievrij wagenpark tot stand te brengen. De EU-auditors waarschuwen echter dat de inspanningen op dit gebied moeten worden opgevoerd. Volgens de EU-auditors hebben alleen elektrische voertuigen gezorgd voor de daling van de gemiddelde CO₂-uitstoot op de weg in de afgelopen jaren.

“De groene revolutie van de EU kan alleen plaatsvinden als er aanzienlijk minder vervuilende voertuigen zijn, maar dit is een enorme uitdaging. Een echte merkbare vermindering van de CO2-uitstoot van auto’s zal niet worden bereikt zolang de verbrandingsmotor de norm is. Tegelijkertijd is het omvormen van het wagenpark van de EU tot een volledig elektrisch wagenpark een hele onderneming”, aldus de Rekenkamer.

Volgens de ERK is een eerste hindernis de toegang tot grondstoffen om voldoende batterijen te kunnen produceren. Eerder hebben de EU-auditors ook al hun bezorgdheid geuit over de ontoereikende oplaadinfrastructuur: 70 % van alle oplaadstations bevindt zich in slechts drie landen (Nederland, Frankrijk en Duitsland). In de andere EU-landen komt het plaatsen van oplaadpalen pas sinds kort enigszins op gang.

Hoewel de EU er de afgelopen dertig jaar in is geslaagd de broeikasgasemissies op veel gebieden te verminderen, is de CO2-uitstoot door de vervoersector gestaag toegenomen. In 2021 was deze sector verantwoordelijk voor bijna een kwart van de totale broeikasgasemissies in de EU, waarvan meer dan de helft toe te schrijven was aan personenauto’s.