Ook Wereldbank wil EU-subsidie voor veeteelt en vleesindustrie afschaffen

De Wereldbank vindt dat de Europese Unie en andere internationale instanties hun financiële steun aan de landbouw en voedselindustrie radicaal anders moeten aanpakken. De EU-landbouwsubsidies voor de veehouderij zouden allereerst moeten worden gehalveerd (en uiteindelijk geheel worden afgeschaft), en dat geld zou moeten worden besteed aan klimaatvriendelijke alternatieven. 

De oproep van de Wereldbank komt nadat recente andere rapporten van deskundigen hebben gewezen op de impact van de agri-foodsector op klimaat en milieu. Het gebruik van landbouwgrond en de veehouderij worden verantwoordelijk gehouden voor een aanzienlijk deel van de wereldwijde broeikasgasuitstoot. 

Ook De Groenen in het Europees Parlement hebben deze week in hun campagne voor de Europese verkiezingen (6 – 9 juni) voorgesteld de huidige GLB-subsidies middels een geheel andere verdeelsleutel aan boeren toe te kennen. Voortbouwend op de Green Deal  eco-schemes zou EU-landbouwgeld alleen nog moeten worden toegekend voor het stimuleren van biologische en diervriendelijke methoden.

Rechtstreekse betalingen zijn altijd al controversieel geweest. Het financieringsconcept wordt als achterhaald beschouwd. Ook de landbouwlobby gaat ervan uit dat het na 2027 krap kan worden voor dit soort landbouwsubsidies – vooral in tijden van krappe begrotingen in de EU-lidstaten. 

De Groenen vinden dat de verdeelsleutel die gebaseerd is op de perceelgrootte van agrarische bedrijven geheel moet worden afgeschaft. De Groenen wijzen erop dat dat geld vrijwel geheel terecht komt bij grote, kapitaalkrachtige winstmakende agri-concerns. Ook de accountants van de EU-Rekenkamer (ERK) kwamen eerder al tot de conclusie dat de meeste huidige EU-subsidiestromen nauwelijks bijdragen aan verduurzaming van de landbouw en veeteelt. 

Het Wereldbankinitiatief heeft brede steun gekregen van verschillende internationale actoren, waaronder regeringen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De oproep tot actie wordt gezien als een cruciale stap in de strijd tegen klimaatverandering en het bevorderen van duurzame ontwikkeling wereldwijd. 

De oproep van de Wereldbank en de Groenen komt aan de vooravond van onderhandelingen in de Europese politiek over aanpassingen in het gemeenschappelijke landbouwbeleid voor de periode ná het GLB-beleidsplan 2023 – 2027. Dat moet worden vormgegeven door de nieuwe Europese Commissie die na de verkiezingen van juni , eind dit jaar zal worden gekozen.