Stoken op biogas straks de redding voor Poolse boeren en platteland ?

De Poolse minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling Jan Krzysztof Ardanowski zegt dat het onlangs gepresenteerde regeringsplan voor de ontwikkeling van biogasinstallatie-energie een nieuwe inkomstenbron voor kleine Poolse boerenbedrijven kan worden.

Door de beschikbare agrarische biomassa van het Poolse platteland te verwerken, zou jaarlijks bijna 8 miljard kubieke meter biogas kunnen worden geproduceerd. Voor de ontwikkeling en bouw van zulke biovergassers komen straks ook EU-subsidies beschikbaar.

Volgens de minister kunnen zulke installaties onderdeel worden van de ‘energietransitie’, het omschakelen naar milieuvriendelijke en duurzame energie-opwekking. Op dit moment wordt in Polen nog héél veel gebruik gemaakt van kolengestookte elektriciteitscentrales, en worden op het Poolse platteland nog in heel veel kachels kolen gestookt.

Op dit moment zijn er al iets meer dan honderd biogasinstallaties in Polen die afval van landbouwproductie verwerken. Biogasinstallaties kunnen worden gebouwd op zowel openbare als particuliere grond. Het ministerie van Landbouw wil de regelgeving aanpassen om dit soort investeringen te versterken. Op die manier kunnen kleine Poolse boeren op hun platteland energie-coöperaties vormen, en ‘leverancier’ worden van natuurlijke grondstoffen voor zulke vergassers.

Dit zijn biogasinstallaties die methaangas produceren voor de levering aan gasnetten van particuliere huishoudens en niet – zoals tegenwoordig meestal het geval is – alleen als grondstof voor elektriciteitscentrales. . PGNiG, grootste Poolse gas- en oliebedrijf heeft al belangfstelling getoond voor samenwerking met Poolse boeren als leverancier van grondstoffen.

Minister Ardanowski maakte echter het voorbehoud dat de ontwikkeling van zo’n programma kapitaalsteun vereist. De landelijke gebieden hebben weliswaar geweldige bronnen, nuttig voor hernieuwbare energie, maar geen geld.

Als we dit probleem oplossen zal de energie die op het platteland wordt gedistribueerd een belangrijke energiebron voor ons land worden, zei de minister, wijzend op binnenlandse en EU-financieringsbronnen voor dergelijke projecten.

Naast biogasinstallaties, de zogenaamde kleine windenergie en fotovoltaïsche zonne-energie, moedigde Ardanowski op een bijeenkomst in Karpacz ook aan om – zoals hij het uitdrukte – ‘collectieve welvaart’ te ontwikkelen door energiecoöperaties en energieclusters op te richten.