Van-boer-tot-bord niet EU-uniform maar via aanbevelingen per land

De Europese Commissie wil de Klimaat-en Milieudoelen van de ‘van-boer-tot-bord’ strategie van de Green Deal door de EU-landen tot stand laten brengen via nationale strategische plannen, (NSP’s). Dit blijkt uit de “aanbevelingen” die Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski afgelopen week presenteerde voor de 27 EU-landen. 

Op basis van de F2F-doelen heeft de Commissie ‘aanbevelingen’ opgesteld voor de vernieuwing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Hoewel de reductiedoelstellingen van de Green Deal geen onderdeel zijn geworden van de aangekondigd landbouwhervorming, moeten de EU-landen er wel rekening mee houden in hun nationale strategische plannen. 

Dit betekent dat de EU-landen binnen tien jaar ervoor moeten zorgen dat het gebruik en risico van chemische bestrijdingsmiddelen en antibiotica met de helft afnemen. Daarnaast moet het gebruik van meststoffen met 20% worden verminderd, en moet de biologische landbouw worden uitgebreid tot 25% van het areaal. 

Hoewel Commissaris Wojciechowski eerder aankondigde dat hij per land met 15 aanbevelingen zou komen, komt hij (nog?) niet met concrete doelen of meetbare prestaties. De Commissie heeft tot nu toe nu alleen een cijfermatig overzicht opgesteld van het EU-gemiddelde van zes beoordelingscriteria. Hieruit kan hoogstens indirect worden afgeleid op welke terreinen de Commissie van elk EU-land vooruitgang verwacht.

De zes gehanteerde risico-indicatoren in het gemiddelden-overzicht zijn het gebruik van antibiotica in de veehouderij, stikstofbalans per hectare, nitraatverontreiniging van het grondwater en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen,  de hoeveelheid landbouwmest en het  behoud en herstel van veengebieden en wetlands.