Zaadfabrikanten willen toch patent in gemodificeerd land- en tuinbouw

Enkele grote bedrijven in de Europese zaadsector hebben er bij de Europese Commissie op aangedrongen om octrooiwetten en intellectueel eigendom in de land- en tuinbouw toch toe te staan. De zaadontwikkelaars vinden dat ze het eigendomsrecht moeten kunnen opeisen op door hen ontwikkelde planten- en groentensoorten.

De klassieke veredeling van planten, zoals kruisingen, valt niet onder het Europese patentrecht, zo heeft het Europees Octrooibureau (EOB) in München in mei definitief besloten, na jarenlange juridische onduidelijkheid over het patenteren van biologisch plantmateriaal.

Het Europees Parlement heeft daar al lange tijd tegen geageerd, en een definitief besluit wordt dit najaar verwacht. Het Europees Parlement nam in september een resolutie aan tegen het verlenen van patenten op planten omdat het vreesde dat een of meer multinationals daarmee een monopolie zouden krijgen op plantenveredeling. Daardoor zouden de voedselprijzen kunnen stijgen.

In 2015 verleende het EOB twee patenten, voor een paprika- en een broccolivariant. Na inmenging van Brussel besloot het agentschap in 2017 geen patenten meer te geven. De vrees bestaat dat het juridisch vastleggen van ‘eigendomsrechten’ op genetisch bewerkt ‘natuurlijk’ materiaal uiteindelijk een negatieve invloed kan hebben op kleine en middelgrote boeren.

IE-rechten (Intellectuele Eigendom) omvatten patenten, auteursrechten en handelsmerken, en zijn bedoeld om bedrijven in staat te stellen hun uitvindingen en creaties te beschermen om beter te kunnen concurreren over de hele wereld.

Octrooi-aanvragen die voor juli 2017 zijn erkend, blijven geldig. Aanvragen die voor 1 juli zijn gedaan, kunnen nog erkend worden. Een jaar geleden liepen er volgens het Octrooibureau nog 250 aanvragen (plus 19 waartegen bezwaar was aangetekend), maar het is niet duidelijk of die allemaal voor de zomer van 2017 waren ingediend. Aanvragen die na 1 juli 2017 zijn gedaan, worden door het Octrooibureau afgewezen.

De Europese Commissie onderschrijft het belang van deze rechten en stelt dat de EU intellectuele eigendomsrechten beter moet beschermen. De zaad- en plantontwikkelaars van Euroseeds zeggen dat een effectieve plantenveredeling essentieel is voor het verbeteren van duurzame land- en tuinbouwproducten. Het voegde eraan toe dat de Europese Green Deal en Farm to Fork-strategieën “hun doelen niet zullen bereiken zonder plantenveredeling”.