Europaparlamentet försöker stoppa ett "grönt" erkännande av kärnenergi

Miljöutskottet (ENVI) och ekonomiutskottet (ECON) i Europaparlamentet protesterar mot EU-kommissionens försök att märka kärnkraft och gas som förnybar energi.

I ett brev till EU-kommissionen invänder ordförandena för båda MEP-kommittéerna det vaga sätt på vilket den så kallade taxonomilagen har utarbetats. Den sista dagen förra året tillkännagav EU Commissioners for Climate, Energy, Taxation and Economic Affairs att kärnenergi och naturgas kan märkas som miljövänliga under vissa förutsättningar.

Ordförande Bas Eickhout (GroenLinks) i miljöutskottet anser att Europaparlamentet bör dra i handbromsen innan EU-kommissionärerna tar ytterligare steg.

Enligt Eickhout har EU-kommissionen förberett det kontroversiella beslutet efter bakrumssamtal med europeiska regeringsledare. Taxonomiebeslutet avgör vilka investeringar som kan betecknas som "klimatvänliga" och "hållbara". Inget EU-stöd ska betalas ut för investeringar som inte uppfyller dessa kriterier.

I praktiken kommer det så småningom att innebära ett slut på statliga subventioner till kärnkraftverk och till kraftverk som eldas med naturgas. Regeringar som investerar sina egna pengar i kärnkraftverk kan också kollidera med den europeiska taxonomin.

De två EP-kommittéerna ber om mer tid för att bedöma kommissionens plan. De kräver också en konsekvensstudie (av de finansiella och ekonomiska konsekvenserna) som är brukligt för viktiga lagförslag.

Eickhout säger att utöver de procedurmässiga invändningarna så stämmer inte heller kommissionens avsikt med det politiska innehållet i det mandat som grupperna i EU-parlamentet gav till EU-kommissionen 2019. Det är dock tveksamt om ledamöterna i de tre största "koalitionsgrupperna" också tycker det.

”Kommissionen får bara klassificera ekonomisk verksamhet som hållbar om detta ligger inom taxonomilagens gränser. Istället missbrukar kommissionen nu denna lag för att genomföra en politisk önskan från vissa medlemsstater", sa den holländska GroenLinkser.

Enligt honom gynnas inte hållbara investeringar av den stora rättsliga osäkerhet som investerare möter om kärnenergi och gas trots allt märks som hållbart på en tveksam rättslig grund, heter det.

Planen att klassificera kärnenergi och gas som hållbar har ännu inte godkänts av hela EU-kommissionärskollegiet. Om EU-kommissionen går igenom beslutet kan en kvalificerad majoritet av medlemsländerna eller en absolut majoritet av Europaparlamentet avslå beslutet.

(uppdatering: den tidigare versionen av denna artikel hänvisade felaktigt till "Europaparlamentets utfrågningar")