Europaparlamentet håller företagen med kedjeansvar

Stora företag i EU-länderna måste snart ta större hänsyn till konsekvenserna av all sin affärsverksamhet för mänskliga rättigheter och miljö. Från och med nu är företag genom kedjeansvar också gemensamt ansvariga för både sina leverantörers och sina kunders agerande. 

För att ge form åt detta medansvar har Europaparlamentet utarbetat det nya direktivet om tillbörlig aktsamhet. Åtminstone måste företag begränsa eller stoppa påverkan på mänskliga rättigheter och miljön så mycket som möjligt. När det gäller mänskliga rättigheter inkluderar detta slaveri, barnarbete och exploatering av arbetskraft. När det gäller miljön inkluderar detta föroreningar, förlorad biologisk mångfald och bevarande av naturarvet.

De nya reglerna kommer att gälla för företag och modergrupper inom och utanför EU med mer än tusen anställda och en global omsättning på mer än 450 miljoner euro. Företagen måste utveckla policyer mer noggrant och göra lämpliga investeringar. 

Dessutom måste företagen ta fram en omställningsplan för att anpassa sin affärsmodell till klimatavtalet från Paris, som säger att jorden får värmas upp till max två grader. Man antar att det blir cirka 1,5 graders uppvärmning. 

Företag som bryter mot reglerna kan drabbas av straff, såsom offentlig exponering ('naming and shaming') och böter på upp till fem procent på global omsättning. EU-kommissionen kommer att upprätta ett EU-nätverk av tillsynsmyndigheter för att bland annat stödja samarbetet. 

Den holländska parlamentsledamoten Lara Wolters (PvdA) var medförfattare till förslaget. Den nya lagen är en hårt tillkämpad kompromiss och resultatet av år av svåra förhandlingar, sa Wolters. Hon är stolt över de antagna riktlinjerna, som hon säger representerar "en milstolpe för ansvarsfullt företagande och ett viktigt steg i rätt riktning för att få ett slut på cowboyföretagens exploatering av människor och planeten".