EU Court ogillar coronastöd för Air France-KLM

Europadomstolen har upphävt EU-kommissionens godkännandebeslut där Air France-KLM fick miljarder i europeiskt bistånd under coronaperioden. En del av de pengarna hamnade enligt rätten hos KLM – mot avtalen.

Maltas regering och charterflygbolaget Ryanair hade inlett förfaranden mot stödet från Covid-återvinningsfonden, med påstående om snedvridning av konkurrensen.

Fallet kretsade kring legitimiteten av det ekonomiska stöd som EU-kommissionen hade beviljat Air France-KLM. Europadomstolen slog fast att kommissionen hade brutit mot avtal som gjorts i sitt godkännandebeslut, vilket ledde till att en del av stödet felaktigt hamnat hos KLM.

Stödet, som innefattade en betydande lånegaranti och ett aktieägarlån, godkändes ursprungligen av Europeiska kommissionen separat för Air France och därefter för Air France-KLM, med uteslutande av andra affärsenheter. Domstolen slog emellertid fast att stödet inte bara gynnade Air France utan även Air France-KLM och dess nederländska dotterbolag KLM. 

Ryanair har välkomnat domen och ser det som en seger i deras kamp mot godkännandet av Covid-räddningspaketet för Air France-KLM. Det irländska flygbolaget och Malta hade båda hävdat att stödåtgärderna snedvrider konkurrensen. Denna dom kan få långtgående konsekvenser för flygsektorn och det sätt på vilket ekonomiskt stöd i krissituationer fördelas och fördelas inom EU.

EU-kommissionen måste nu ompröva hur den ger stöd till flygbolag i nödsituationer. Air France-KLM har återbetalat stödet och utvärderar nu konsekvenserna, bland annat överväger ett eventuellt överklagande till EU-domstolen.

Tribunalen, informellt känd som Europeiska tribunalen, är en konstituerande domstol i Europeiska unionens domstol. Den behandlar förfaranden och klagomål som inletts av individer och EU-länder mot Europeiska unionen, även om vissa frågor fortfarande är reserverade för EG-domstolen.