Danska experter: CO2-skatt i jordbruk och boskapsuppfödning

En dansk expertkommitté har föreslagit att man ska införa en skatt på luftföroreningar inom jordbruk och boskapsuppfödning. Man drar slutsatsen att detta är det enda sättet som landet kommer att kunna följa internationella klimatavtal om några år. Detta skulle göra Danmark till det första EU-landet att införa sin egen koldioxidskatt.

Den danska expertgruppen tillsattes av regeringen för några år sedan när diskussionen blossade upp i dansk politik om att göra något snabbare och bättre än i EU mot miljöföroreningar och klimatförändringar. Inom EU är Danmark en av ledarna för en aktiv miljö- och klimatpolitik, inklusive Green Deal inom jordbrukspolitiken.

Publiceringen av forskningsrapporten har tidigare skjutits upp flera gånger för att den ska vara så aktuell som möjligt. Rapporten omfattar utsläpp från boskap, konstgödsel, skogsbruk och kolrik jordbruksmark, främst låglänta jordar.

Experterna kommer med tre varianter, allt från en avgift på några tiotals euro till mer än hundra euro per ton koldioxidekvivalent som släpps ut, i kombination med premier för att modernisera sektorn. Dessa bidrag skulle kunna finansieras genom omstrukturering av nuvarande jordbruksstöd. 

I den mest långtgående varianten används även skatteintäkterna från extrapåslaget på CO2-föroreningar för att ytterligare göra den danska jordbrukssektorn mer hållbar. I varianten med den minsta avgiften, om regeringen vill nå klimatmålen, måste den använda mycket mer pengar från den ordinarie budgeten. Hur som helst, för alla tre scenarierna kommer i synnerhet dansk boskapsuppfödning att behöva minska utsläppen av växthusgaser, kväve och metan, varnas man.

Expertgruppen har skrotat den tidigare föreslagna idén om att införa en extra skatt ('köttskatt') på priset på mat i snabbköpet. Modellerna förväntas minska jordbrukets utsläpp med 2,4 till 3,2 miljoner ton. 

Experterna förutspår också att varje modell med minskad produktion kommer att innebära en "relativt hög läckagerisk" (läs: med minskad inhemsk mejeri- och köttproduktion men oförändrad dansk efterfrågan kommer importen från utlandet att öka) och kommer därför knappast att ha ett gynnsamt klimat effekt. .

Svarerkommissionens rekommendationer ska nu diskuteras i en ny kommission – nämligen de politiska förhandlingarna i den så kallade gröna treparten. Politiker, profession och intresseorganisationer kommer att involveras i detta. Tills vidare har 'jordbrukssamrådet' till juni på sig att nå en överenskommelse.