EU-Revisionsrätten: förfarandena för jordbrukspengar fortfarande inte vattentäta

Även om Europeiska unionen har regler för att förhindra intressekonflikter vid beviljande av subventioner, görs fortfarande för lite för att undvika riskabla situationer. Detta är slutsatsen av en utredning från Europeiska revisionsrätten (ECA) efter rapporter om bedrägerier och favorisering som involverar EU-pengar i vissa central- och östeuropeiska länder.  

I fyra EU-länder har revisorerna granskat betalningarna från sammanhållningsfonden och jordbrukssubventionerna, tillsammans de största utgifterna för EU. Forskarna säger att det finns lite offentligt tillgänglig information om omfattningen av intressekonflikter i hanteringen av EU-utgifter. 

Det finns heller ingen klarhet i omfattningen och omfattningen av den här typen av konflikter. Alla oegentligheter rapporteras inte till Bryssel, eller så upptäcks och korrigeras de på nationell nivå innan pengar begärs från kommissionen.

Enligt nuvarande EU-regler krävs iedereen som hanterar EU-bidrag (på EU och nationell nivå) för att undvika intressekonflikter. Om en intressekonflikt misstänks eller konstateras ska den berörda myndigheten se till att den berörda personen frånsäger sig dessa uppgifter.

Europeiska revisionsrätten säger att i många EU-länder är att underteckna så kallade "självdeklarationer" den vanligaste metoden för att undvika intressekonflikter. Det har redan visat sig att i många EU-länder vidtas åtgärder först efter att missbruk redan har skett. 

Forskarna fann vidare att i de fyra studerade länderna (Tyskland, Ungern, Malta och Rumänien) var självdeklarationer inte obligatoriska för ministrar som var involverade i beslut om EU-program och tilldelningen av EU-bidrag. 

Revisorerna konstaterar att EU-länderna lägger stor vikt vid att upptäcka intressekonflikter i den egna offentliga upphandlingen, men uppmärksammar inte svaga länkar i sina egna processer och rutiner tillräckligt.