EU-länder, ministrar och politiker är fortfarande oense om stödet till grisindustrin

Danska grisuppfödare motsätter sig uppmaningar till EU-kommissionen om marknadsintervention i grisindustrin. De danska grisuppfödarna fruktar att deras moderna företag kommer att missgynnas om EU börjar stödja sina krångliga konkurrenter i andra EU-länder med subventioner och interventioner.

Förra veckan bad flera dussin ledamöter från nästan alla politiska grupper från tio EU-länder återigen jordbrukskommissionär Wojciechowski att stödja de kämpande grisuppfödarna, till exempel genom att köpa och tillfälligt lagra grisar och öppna nya marknader.

De två nederländska medlemmarna i AGRI-kommittén Ruissen (SGP) och Schreijer-Pierik (CDA) stödde också denna uppmaning. Jordbruksorganisationer som LTO och COPA-Cogeca förespråkar också EU-intervention, men den holländska LNV-ministern Staghouwer är emot det.

Brevet från jordbruksutskottet utarbetades och undertecknades av utskottets ordförande Norbert Lins (EPP), med överenskommelse från politiker från nio av de tio politiska grupperna (endast de gröna var emot det), men brevet är inte formellt med omröstning i AGRI-kommittén inrättades.

På grund av coronarestriktioner, svinpest och höga energipriser har framför allt de små och medelstora grisuppfödarna förbrukat sina besparingar avsevärt, står det i brevet. Man befarar att grisköttsgrenen i många EU-länder kommer att försvinna, och endast ett fåtal stora, starka exportländer kvarstår. Wojciechowski påpekade tidigare att tre fjärdedelar av den europeiska grisköttsmarknaden endast är i händerna på ett fåtal stora koncerner.

EU införde liknande riktade stödåtgärder 2011, 2015 och 2016, men de hade bara en relativt liten effekt på priserna, enligt forskare vid Köpenhamns universitets Institute of Food and Resource Economics. Enligt den danska grisindustrin vore det bättre om EU inte stör den fria marknaden.

Men LNV-kommissionär Wojciechowski gjorde det klart i ett svar att även om flera östeuropeiska länder efterfrågar stöd till sin grisindustri så är det främst de stora grisköttsländerna som är emot det. inklusive stora producenter som Tyskland, Spanien, Italien, Danmark, Nederländerna, Sverige och Finland. 

"Dessa sju medlemsstater står för nästan två tredjedelar av grisproduktionen i EU och har inte bett om marknadsåtgärder. Jag tror att detta är ett tydligt tecken och ett som jag inte kan ignorera.”