Många praktikplatser för arbetslösa unga i EU är fortfarande obetalda

För elever och studenter i EU-länderna blir det allt viktigare att göra praktik som en förberedelse för att hitta ett jobb. Andelen unga som genomfört en praktikplats har ökat markant under de senaste tio åren, konstaterar Europeiska revisionsrätten (ECA) efter ny forskning. 

EU-revisorerna påpekar också att en tredjedel av praktikplatserna fortfarande är obetalda. Detta utgör ett problem för vissa ungdomar som måste tacka nej till en praktikplats för att de inte har råd. Det gör att det ibland är svårt för missgynnade unga att komma in på arbetsmarknaden genom en praktikplats.

Forskning i Nederländerna förra året visade att nästan hälften av eleverna som gjorde praktik (44 procent) inte fick någon ersättning för det. Ersättning beviljades minst ofta inom utbildningssektorn, följt av hälso- och sjukvård.

Arbetsgivare är oense med fackföreningar och ungdomsorganisationer om obligatorisk praktikersättning, och EU-länderna tillämpar olika regler. Den nya CEFR-analysen fokuserar främst på praktikanter på arbetsmarknaden, snarare än på praktikanter som gör praktik som en del av sina studier.

För tio år sedan upprättade EU-länder icke-bindande rekommendationer som anger ett antal minimikrav för högkvalitativa praktikplatser, inklusive lärandemål, ett skriftligt avtal, rättvisa arbetsvillkor och rimlig varaktighet. Dessa anpassas för närvarande till det aktuella läget, men enligt revisorerna varierar definitionen av "praktikant" fortfarande avsevärt mellan medlemsstaterna. I sexton medlemsstater finns det inte ens en rättslig definition av vad en praktikplats exakt innebär.

Revisorerna uppskattar att upp till 3,7 miljoner unga gör praktik varje år. Två tredjedelar av de tillfrågade praktikanterna fick ett jobb inom sex månader efter att de avslutat en praktikplats. 

EU-länderna är själva ansvariga för utbildning och sysselsättning. Men på området för socialpolitik har EU rätt att föreslå lagstiftning, till exempel riktlinjer. Praktikplatser regleras dock inte av EU-bestämmelserna och inte alla medlemsstater följer rekommendationerna om praktikplatser. 

EU tillhandahåller finansiering för praktikplatser. Till exempel hjälper Europeiska socialfonden och Youth Employment Initiative missgynnade ungdomar att integreras på arbetsmarknaden och finansierar cirka 270 000 praktikplatser varje år. 

Dessutom stöder bieden Erasmus+ och andra EU-fonder gränsöverskridande praktikplatser. Varje år gör cirka 90 000 unga en sådan praktik.