Världsbanken vill också avskaffa EU-subventionen för boskapsuppfödning och köttindustrin

Världsbanken anser att EU och andra internationella organ måste ta ett radikalt annorlunda förhållningssätt till sitt ekonomiska stöd till jordbruket och livsmedelsindustrin. Jordbruksstöden EU för boskapsuppfödning bör först halveras (och så småningom avskaffas helt), och de pengarna bör läggas på klimatvänliga alternativ. 

Världsbankens uppmaning kommer efter att andra nyligen gjorda expertrapporter belyst jordbrukslivsmedelssektorns inverkan på klimatet och miljön. Jordbruksmarkanvändning och boskapsskötsel skylls för en betydande del av de globala utsläppen av växthusgaser. 

De gröna i Europaparlamentet föreslog också denna vecka i sin kampanj inför valet till Europaparlamentet (6–9 juni) att fördela de nuvarande CAP-stöden till jordbrukare med en helt annan fördelningsnyckel. Med utgångspunkt i Green Deal-ekosystemen bör EU jordbrukspengar endast delas ut för att uppmuntra ekologiska och djurvänliga metoder.

Direktbetalningar har alltid varit kontroversiella. Finansieringskonceptet anses förlegat. Jordbrukslobbyn antar också att dessa typer av jordbrukssubventioner kan bli snäva efter 2027 – särskilt i tider med snäva budgetar i EU-medlemsländerna. 

De gröna anser att fördelningsnyckeln baserad på lantbruksföretagens tomtstorlek bör avskaffas helt. De gröna påpekar att nästan alla dessa pengar hamnar hos stora, rika, vinstdrivande jordbruksföretag. Revisorerna för EU revisionsrätten (ECA) kom också tidigare till slutsatsen att de flesta nuvarande EU subventionsflöden knappast bidrar till att göra jordbruket och boskapsuppfödningen mer hållbar. 

Världsbanksinitiativet har fått brett stöd från olika internationella aktörer, inklusive regeringar, företag och civilsamhällesorganisationer. Uppmaningen till handling ses som ett avgörande steg för att bekämpa klimatförändringar och främja hållbar utveckling över hela världen. 

Uppmaningen från Världsbanken och De gröna kommer på tröskeln till förhandlingar i europeisk politik om anpassningar av den gemensamma jordbrukspolitiken för perioden efter den politiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023 - 2027. Detta måste formas av den nya EU-kommissionen, som kommer att ta post efter valet i juni, kommer att väljas i slutet av detta år.