EU-sömnar blockerar rabatter på subventioner som en straffåtgärd

Fotografi av Sebastian Pichler på Unsplash

De konservativa nationalistiska regeringarna i Polen och Ungern motsätter sig ändring av lagar och förfaranden för EU som kan tvinga medlemsstaterna att följa europeiska regler för skydd av rättsstatsprincipen. Vid ett ministermöte i Bryssel verkade det som om de andra 26 EU-länderna är beredda att vidta strängare åtgärder mot vägrade medlemsstater.

Det är en torn i många EU-länder som vissa övervägande konservativa eller populistiska regeringar i Centraleuropa inte vill samarbeta för distribution och distribution av asylsökande och flyktingar. Det finns också en fortsatt missnöje med länder där domstolsväsendet inte är helt oberoende (Polen) och där utländska inblandningar närmar sig fientligt (Ungern) och där korruption inte tillräckligt hanteras (Rumänien, Malta).

Under de senaste åren har Europeiska kommissionen redan inlett allvarliga straffrättsliga förfaranden (artikel 7) mot Polen och Ungern, men det är svåra och långsamma förfaranden. Dessutom är straffåtgärden (tillbakadragande av rösträtten) det tyngsta och enda sättet.

Det är därför Europeiska kommissionen nu har föreslagit att koppla den till de årliga EU-subventionerna som länderna får. Om länderna vägrade att följa förfarandena för EU kan ett sådant lands jordbrukssubventioner (till exempel) hållas tillbaka. Men eftersom en sådan ny regel kräver enhällighet, kunde Polen och Ungern (fortfarande?) Stoppa det i Bryssel igår.

Precis tidigare i veckan utfärdade EG-domstolen återigen ett kritiskt beslut om det kontroversiella disciplinärfallet för polska domare. Domstolen undrar om den polska disciplinärdomstolen som inrättades 2017 är oberoende. Enligt Europeiska kommissionen är detta inte fallet. Den polska disciplinärkammaren (högsta domstolens domare) nomineras av rådet för rättsväsendet, vars medlemmar utses av politiker från den konservativa polska PiS-regeringen.

Enligt domarna i Luxemburg är det viktigt att rådet är tillräckligt oberoende av regeringen, parlamentet och presidenten. De betonar att det inte bör finnas några tvivel om detta. Den polska regeringen har försökt bli av med sina oönskade domare under en tid. Enligt Europeiska kommissionen undergrävs rättsstatsprincipen av det politiska inflytandet på rättsväsendet. Domstolen EU har beslutat att Bryssel har rätt i ett antal tidigare domar.