EU hotar Spanien med stämningsansökan om nitratutsläpp från grisuppfödare

Europeiska kommissionen kommer att hänskjuta Spanien till EG-domstolen för otillräcklig efterlevnad av nitratdirektivet. Som ett resultat kommer nitratmetoden från den största EU-grisproducenten återigen att bli föremål för beskyllning från Europeiska kommissionen.

Enligt kommissionen har Spanien trots tidigare varningar gjort för små framsteg de senaste åren och behöver nu vidta ytterligare åtgärder för att förhindra ytterligare föroreningar. 

Det europeiska nitratdirektivet innehåller målet om noll föroreningar, vilket är fastställt i den europeiska gröna avtalen. EU-kommissionen har även tidigare aviserat rättsliga åtgärder mot Tyskland. 

Kommissionen har redan påpekat för Spanien i november 2018 och i juni 2020 att landet inte överensstämde med nitratdirektivet. Dessutom måste den spanska regeringen nu undersöka regional nitratkänslig gebieden (med många grisfarmer) och identifiera andra ('röda') gebieden. Den måste nu också utarbeta en konkret handlingsplan och överlämna den till Bryssel för godkännande, särskilt för de regioner där åtgärderna hittills har visat sig otillräckliga.

En viktig del av Green Deal är nitratdirektivet. Dess syfte är att skydda vattenkvaliteten genom att bekämpa förorening av grund- och ytvatten med nitrater från jordbrukskällor. EU-länderna är själva ansvariga för att följa direktivet.

Till exempel uppmanar kommissionen länder att bättre övervaka sina vatten och aktivt övervaka nitratföroreningar från jordbrukskällor.